Noteikumi un nosacījumi

Standarta noteikumi un nosacījumi Juridiskās Personas Identifikatora (LEI) reģistrēšanai

1. Darbības sfēra

1.1. Šie Standarta noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko dalībniekiem sniedz GS1 Germany GmbH (turpmāk tekstā - GS1 Germany), ja attiecīgie pakalpojumi attiecas uz dalībnieka reģistrāciju un pieteikšanos Juridiskās Personas Identifikatora (turpmāk tekstā - LEI) saņemšanai, atjaunošanai vai pārvaldīšanai.

1.2. Uz šiem Standarta noteikumiem un nosacījumiem attiecas arī LEI standarta - ISO 17442 prasības, Finašu stabilitātes padomes (FSB) un LEI regulatīvās uzraudzības komitejas (LEI ROC) ieteikumi, tai skaitā, to grozījumi.

2. GS1 Germany sniegto pakalpojumu darbības sfēra

2.1. Lai tiktu izpildīts LEI pieteikšanas un piešķiršanas process, ir nepieciešams, lai katra dalībnieka uzņēmums (turpmāk tekstā - Dalībnieks) reģistrējas un reģistrācijas procesa laikā Dalībnieks tiktu pakļauts autentifikācijas procedūrai. GS1 Germany nodrošina tīmekļa vietni (turpmāk tekstā - GS1 Germany tīmekļa vietne) minētajam reģistrācijas un autentifikācijas procesam, un Dalībniekam sniedz atbalstu šajā procesā.

2.2. Pabeidzot reģistrācijas procesu, Dalībnieks saņem savus piekļuves datus GS1 Germany tīmekļa vietnei. Tiklīdz, izmantojot minētos piekļuves datus, Dalībnieks ir reģistrējies GS1 Germany tīmekļa vietnē, Dalībniekam ir tiesības GS1 Germany tīmekļa vietnē reģistrēt vienu vai varākus LEI. Tiem Dalībniekiem, kuriem ir vajadzīgi divi vai vairāki LEI, GS1 Germany sniedz GS1 Germany tīmekļa vietnē pieejamu LEI lielapjoma reģistrācijas iespēju.

2.3. Līgums starp GS1 Germany un Dalībnieku (turpmāk tekstā - Līgums) stājas spēkā a) tiklīdz Dalībnieks ir pabeidzis un iesniedzis reģistrācijas formu GS1 Germany tīmekļa vietnē; un b) GS1 Germany nosūtījis apstiprinājumu par to, ka GS1 Germany ir saņēmis Dalībnieka reģistrācijas datus.

2.4. Saņemot LEI pieteikumu, GS1 Germany pārbauda, vai Dalībniekam jau nav izdots LEI ar kādas citas vietējās izdevējiestādes – LOU (Local Operating Unit) starpniecību. Ja Dalībniekam jau ir izdots LEI ar kādas citas LOU starpniecību, Dalībniekam ir tiesības likt šo LEI piešķirt GS1 Germany.

2.5. GS1 Germany publicē katra Dalībnieka reģistrācijas un autentifikācijas informāciju un katra Dalībnieka LEI LEI Repozitorijā.

2.6. GS1 Germany ir tiesības paplašināt GS1 Germany tīmekļa vietnes un LEI Repozitorija darbības sfēru, modificēt vai apturēt to darbību.

2.7. GS1 Germany reizi gadā pārbauda Dalībnieka reģistrācijas un autentifikācijas procesa laikā sniegto informāciju.

 

2.8. Darba laiks; atbildes laiks
GS1 Germany tīmekļa vietne ir pieejama septiņas dienas nedēļā, 24 stundas dienā.          
GS1 Germany klientu serviss Dalībniekiem ir pieejams no pirmdienas līdz piektdienai no 9.00 līdz 17.00, izņemot oficiālās brīvdienas.       
.Dalībnieku jautājumus un registrācijas pieprasījumus apstrādā EOB nākamajā darba dienā.    

3.Dalībnieka pienākumi; juridisks paziņojums

3.1. Dalībnieks sniedz GS1 Germany visu reģistrācijas un autentifikācijas procesam nepieciešamo informāciju un dokumentus. Dalībnieks garantē, ka visa Dalībnieka sniegtā informācija ir pilnīga un precīza. Ja Dalībnieks iesniedz neprecīzu informāciju, tad GS1 Germany ir tiesības neļaut Dalībniekam piekļūt GS1 Germany tīmekļa vietnei, šajā gadījumā identificējot jebkuru šim Dalībniekam iepriekš izdotu LEI.

3.2. Saistībā ar reģistrācijas un autentifikācijas procesu Dalībniekam var būt nepieciešams izdot pilnvaru savam darbiniekam, kurš īsteno šo procesu. Ja Dalībnieks vēlas izdot savam darbiniekam šādu pilnvaru, Dalībniekam attiecīgais rakstveida pilnvaras dokuments par attiecīgo darbinieku vispirms ir jāiesniedz GS1 Germany. Pēc tam Dalībniekam tas ir pieejams GS1 Germany tīmekļa vietnē. GS1 Germany ir tiesības apturēt LEI izdošanu līdz Dalībnieks iesniedz attiecīgā pilnvaras dokumenta oriģinālu.

3.3. Dalībnieks piekrīt reizi gadā pārbaudīt savu reģistrācijas informāciju. Jebkuras šīs informācijas izmaiņas nekavējoties tiek paziņotas GS1 Germany, ciktāl šāda informācija attiecas uz reģistrāciju, autentifikāciju vai pilnvaras izdošanu saistībā ar Dalībnieka LEI. Šāds paziņojums ir sniedzams ar GS1 Germany tīmekļa vietnes starpniecību.

3.4.Ja GS1 Germany savlaicīgi netiek paziņots par jebkurām informācijas izmaiņām attiecībā uz reģistrāciju, autentifikāciju vai pilnvaras izdošanu saistībā ar Dalībnieka LEI, tas izraisa visu iepriekš izdoto LEI izmantošanas aizliegumu.

3.5. Tiek uzskatīts, ka Dalībniekam ir zināms LEI izdošanas fakts un tā ikgadējā atjaunošana pieder pie atbilstības Globālo Juridisko Personu Identifikatoru Fonda (GLEIF) prasībām. Visas šo prasību izmaiņas ir paziņojamas Dalībniekam.

3.6. Dalībnieks piekrīt veikt maksājumus saskaņā ar 4.nodaļas prasībām, atbilstīgi cenu lapai un tās grozījumiem. Ja Dalībnieks neveic maksājumus, tai skaitā gadījumā, kad Dalībniekam iepriekš ir iesniegts atgādinājums, GS1 Germany ir tiesības liegt Dalībniekam turpmāk izmantot GS1 Germany tīmekļa vietni.

3.7. Dalībnieks piekrīt nekavējoties paziņot GS1 Germany par visām izmaiņām, kas potenciāli var ietekmēt Juridiskās Personas Identifikatoru (LEI) un/vai LE-RD (Juridiskās Personas datu ierakstu).

3.8. Dalībniekam ir saistoša komunikācijas politika attiecībā uz Juridiskās Personas Identifikatoru (LEI) un/vai LE-RD (Juridiskās Personas datu ierakstu), kā tas ir noteikts Pielikumā Nr.1.

3.9. GLEIF ir tiesības nodot attiecīgus LEI citiem LOU ar Dalībnieka atļauju vai bez tās.  

3.10. LEI nodošanai, pat ja tā notiek pēc Dalībnieka pieprasījuma, netiek piemērota maksa.

3.11. Dalībnieks pilnībā un neatsaucami nodod GS1 Germany visas tiesības uz visiem LEI, kas Dalībniekam ir tikuši piešķirti. Ja šādas tiesības nevar tikt nodotas, Dalībnieks ar šo piešķir GS1 Germany neatsaucamu licenci uz visiem šādiem LEI.

3.12. Dalībnieks apzinās, ka tam reizi gadā ir pienākums veikt maksājumu par LEI derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu.

3.13. Dalībnieks apzinās, ka LOU ar saistošu likumu vai saistībā ar LOU iekšējām kontrolēm var tikt pieprasīts mainīt Juridiskās Personas datu ierakstu (LE-RD).

4. Maksa; samaksas noteikumi

4.1.Ik gadu veicamā maksa noteikta cenu lapā, atbilstīgi tās grozījumiem.

4.2. Uz maksu attiecas tiesību aktos noteiktais PVN, atbilstīgi tā grozījumiem. Visus ar GS1 Germany pakalpojumiem saistītos papildu nodokļus un maksas, kas ir jāmaksā Dalībniekam, kas uzturas ārpus Vācijas, maksā Dalībnieks.

4.3.Visu attiecīgo maksu samaksa notiek saskaņā ar izrakstīto attiecīgo digitālo rēķinu.

4.4. GS1 Germany ir tiesības modificēt tās samaksas nosacījumus, lai piemērotos inflācijai vai savstarpējā ieskaita sistēmai attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas un uzturēšanas izmaksām vai lai modificētu tās samaksas nosacījumus uz cita ar izmaksām saistīta pamata. GS1 Germany ir tiesības modificēt tās samaksas nosacījumus, lai īstenotu tās ieskatus saskaņā ar Vācijas Civillikuma (BGB) 315.pantu. GS1 Germany par visām šādām modifikācijām paziņo trīs mēnešus iepriekš. Ja šādu modifikāciju rezultātā Dalībniekam maksājamā maksa ir par pieciem procentiem lielāka par maksu, kas Dalībniekam bija jāmaksā iepriekšējā gadā, Dalībniekam ir tiesības izbeigt Līgumu Pamatota iemesla dēļ no tā mēneša beigām, ka seko mēnesim, kad stājas spēkā attiecīgais maksas palielinājums.

5. Līguma darbības termiņš un izbeigšana

5.1. Šis Līgums ir spēkā līdz Dalībnieka vai GS1 Germany pastāvēšanas izbeigšanai. Paziņojums par izbeigšanu tiek iesniegts rakstveidā un tas ir sniedzams noteiktajā līguma valodā.

5.2. Šis Līgums tiek izbeigts arī tad, ja Dalībnieks atsakās no dalībnieka statusa, kas pienākas līdz ar LEI, vai ja Dalībnieka LEI tiek atsaukts tādēļ, ka Dalībnieks neatbilst prasībām, kas stājas spēkā derīguma termiņa pagarināšanas laikā.  

5.3. . Līgums tiek izbeigts, par to paziņojot divas nedēļas iepriekš, ja GLEIF izbeidz savu pamatlīgumu ar GS1 Germany. Šādā gadījumā GS1 Germany nemaksā atkāpšanās naudu.

5.4. Iepriekšminētais neattiecas uz pušu tiesībām izbeigt Līgumu Pamatota iemesla dēļ.

6. Atbildība

6.1. Tiek izslēgta GS1 Germany atbildība par Dalībnieka sniegto informāciju saistībā ar reģistrācijas un autentifikācijas procesu.

6.2. GS1 Germany savus pakalpojumus saistībā ar reģistrāciju, autentifikāciju un LEI izdošanu sniedz apzinīgi un ar pienācīgu rūpību. Neatkarīgi no iepriekšminētā, netiek uzskatīts vai veidots, ka GS1 Germany jebkādā veidā garantē, ka izdotā informācija un/vai LEI un/vai LEI repozitorijā uzglabātā informācija vienmēr būs precīza un aktualizēta un/vai vienmēr atbildīs starptautiskajam LEI standartam ISO 17442, Finanšu stabilitātes padomes (FSB) rekomendācijām un LEI regulatīvās uzraudzības komitejas (LEI ROC) rekomendācijām, ar to grozījumiem; tāpat GS1 Germany nav saucama pie atbildības par pārrakstīšanās vai pareizrakstības kļūdām, kas var rasties šajā informācijā. Neatkarīgi no iepriekšminētā, GS1 Germany piekrīt nekavējoties izlabot visas kļūdas datumā, kas ir pēc tam, kad tiek konstatēta šāda kļūda.

6.3. Ja ar force majeure saistītu iemeslu dēļ vai saistībā ar neparedzētiem apstākļiem, kas atrodas ārpus GS1 Germany kontroles un/vai nav saistīti ar GS1 Germany, GS1 Germany tīmekļa vietnes un LEI repozitorija funkcionalitāte ir ierobežota vai deaktivizēta, visi GS1 Germany pienākumi pārvaldīt šo tīmekļa vietni un/vai repozitoriju tiek izslēgti uz šādu funkcionalitātes ierobežojuma vai apturēšanas laiku. “Force majeure” ietver ugunsgrēkus, darbinieku streikus, darbinieku lokautus, tehniskos traucējumus (piemēram, tīkla nepieejamību, piekļuves liegšanu, uzbrukumus, ielaušanās gadījumus, utt.) un/vai visus citus apstākļus vai notikumus, kas ir ārpus GS1 Germany kontroles un kas nav saistīti ar GS1 Germany. Tiek izslēgta jebkāda GS1 Germany atbildība par zaudējumiem, kas radušies force majeure vai tiem līdzvērtīgu apstākļu vai notikumu dēļ. 6.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas tikai ļaunprātīga nodoma vai rupjas neuzmanības gadījumā. Nelielas neuzmanības gadījumā katra puse atbild tikai a) tādas būtiskas līgumsaistības pārkāpuma gadījumā, kuras izpilde ir neaizstājama pienācīgai Līguma izpildei (proti, tāda pienākuma, kura pašsaprotamu izpildi viena puse varētu pamatoti sagaidīt no otras puses); vai b) jebkāda kaitējuma dzīvībai, locekļiem vai veselībai gadījumā

6.5. Jebkādas nelielas neuzmanības gadījumā finansiāla atbildība ir ierobežota līdz paredzamo zaudējumu, paredzamā kaitējuma vai paredzamās atkāpšanās naudas summai, kuras rašanās attiecīgajā būtu parasti sagaidāma.

6.6. Ja dati tiek pazaudēti, katras puses atbildība ir izslēgta tiktāl, ciktāl šāda datu pazaudēšana ir saistīta ar to, ka puse nav izveidojusi atbilstīgu datu rezerves kopiju, lai nodrošinātu, ka pazaudētie dati ar saprātīgiem pūliņiem var tikt atgūti.

6.7. Dalībniekam ir tiesības no LEI repozitorija piekļūt citu LOU izdotiem LEI, ciktāl GS1 Germany ir ieguvusi šādus LEI no neaizsargātiem datu avotiem. GS1 Germany uzmanīgi un ar pienācīgu rūpību apstrādā ar LEI saistītu informāciju un, ja nepieciešams, to rediģē un pārformatē, lai atvieglotu piekļuvi tai un vienkāršotu tās attēlošanu. Tiek izslēgti visi GS1 Germany apstiprinājumi, ka trešās puses LEI informācija atbilst vai nu piemērojamo standartu patreizējām prasībām vai ieteikumiem attiecībā uz šiem standartiem, tāpat arī netiek uzskatīts vai izveidots, ka GS1 Germany garantē, ka šāda trešās puses LEI informācija ir pilnīga, precīza un/vai aktuāla. Bez tam, netiek uzskatīts vai izveidots, ka GS1 Germany saistībā ar trešās puses LEI informāciju ir garantējusi, ka globālā līmenī juridiskai personai ir izdoti vairāki LEI. Tādēļ tiek izslēgta jebkāda GS1 Germany atbildība par šādiem datiem.

6.8. Iepriekšminētie noteikumi attiecas arī uz jebkuras Līguma puses pārstāvi.

7. Dati

7.1. GS1 Germany ir tiesības atļaut neierobežotu piekļuvi jebkādai un visai informācijai, ko sniedzis Dalībnieks saistībā ar reģistrācijas un autentifikācijas procesu; visiem LEI, kam Dalībnieks ir pieteicies un kas ir izsniegti Dalībniekam saskaņā ar starptautisko LEI standartu ISO 17442, Finanšu stabilitātes padomes (FSB) ieteikumiem un LEI regulatīvās uzraudzības komitejas (LEI ROC) ieteikumiem, ar to grozījumiem. Šāda piekļuve ietver informācijas un LEI pieejamību trešajām pusēm, kā arī trešo pušu veiktu šīs informācijas izmantošanu, uzglabāšanu un apstrādi.

7.2. Dalībnieks piekrīt atļaut trešajām pusēm piekļūt datiem, to izmantošanai, uzglabāšanai un apstrādei.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Šie Standarta noteikumi un nosacījumi ir izskatāmi atbilstīgi Vācijas tiesībām, izslēdzot 1980.gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) piemērošanu.

8.2. No Līguma izrietoša izpildes vieta un strīdu jurisdikcijas vieta ir pilsēta, kur atrodas GS1 Germany juridiskā adrese, ja Dalībnieks ir komersants vai juridiska persona saskaņā ar publiskajām tiesībām.

8.3. Ja kāds no šo noteikumu noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esību. Šādā gadījumā puses aizstāj spēku zaudējušo noteikumu ar rakstveida vienošanos, kura lietderība vistuvāk atspoguļo spēku zaudējušās klauzulas ekonomiskos mērķus, ciktāl likums to ļauj. Tas tiek piemērots arī līgumisku nepilnību gadījumā.

8.4. Standarta noteikumi (Allgemeine Geschäftsbedingungen) var tikt grozīti, ciktāl šādas izmaiņas pieprasa obligāti piemērojamās tiesības vai iekšējās LOU kontroles.

Papildus informācija

Vārdnīca