Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi Juridiskās Personas Identifikatora (LEI) reģistrēšanai

(Atjaunināts 2020. gada 3. decembrī)

1. Piemērošanas joma

1.1      Globālais Juridisko Personu Identifikācijas Fonds (“GLEIF”) ir akreditējis GS1 AISBL (“GS1”), starptautisku bezpeļņas organizāciju, kas dibināta saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem un kuras juridiskā adrese ir Avenue Louise 326, 1050 Briselē, Beļģijā un reģistrēta juridisko personu reģistrā ar numuru 0419.640.608, kā vietējo izdevējiestādi (“LOU”), pilnvarojot to izsniegt Juridiskās Personas Identifikatorus (“LEI”).

1.2      Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko Dalībniekiem (kas definēti turpmāk 2.1. sadaļā) sniedz GS1 saistībā ar Dalībnieka reģistrāciju, tās pieteikumiem, atjaunošanu un/vai LEI pārvaldību (“Pakalpojumi”).

1.3      Uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem attiecas Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) prasības 17442:2012 Finanšu pakalpojumi — Juridiskās Personas Identifikatori; Finanšu stabilitātes padomes (FSB) prasības; un LEI Regulatīvās uzraudzības komitejas (LEI ROC) rekomendācijas, kas dokumentā ir iekļautas atsauces veidā, un kuras periodiski var tikt grozītas.

2. Pakalpojumi

2.1      Katrs dalībuzņēmums (turpmāk — “Dalībnieks ” reģistrē savus datus un pabeidz autentificēšanas procesu. Minētajam reģistrācijas un autentifikācijas procesam GS1 nodrošina Tīmekļa vietni (turpmāk — “GS1 LEI Tīmekļa Vietne”), un sniedz Dalībniekam atbalstu, lai tas veiktu reģistrāciju un autentifikāciju.

2.2      Pēc veiksmīgas reģistrācijas GS1 Dalībniekam izsniedz pieteikuma (log-in) informāciju, lai tas varētu izmantot GS1 LEI Tīmekļa vietni. Pēc pieteikšanās GS1 LEI Tīmekļa vietnē Dalībnieks tajā var reģistrēt vienu vai vairākus LEI. Ja Dalībniekam ir nepieciešami desmit vai vairāk LEI, tad GS1 Dalībniekam dara pieejamu masveida LEI reģistrāciju iespēju ar GS1 LEI Tīmekļa vietnes starpniecību.

2.3      Līgums starp GS1 un Dalībnieku, uz kuru attiecas šie Noteikumi un nosacījumi, stājas spēkā vēlākais: (a) kad Dalībnieks, izmantojot GS1 LEI Tīmekļa vietni, ir aizpildījis un nosūtījis reģistrācijas veidlapu; un (b) GS1 apstiprina, ka saņēmusi Dalībnieka reģistrācijas datus.

2.4      Saņēmusi LEI pieteikumu, GS1 pārbauda, vai kāds cits LOU Dalībniekam jau nav piešķīris LEI. Ja Dalībniekam iepriekš ir piešķirts LEI, ko tam ir piešķīris cits LOU, tad Dalībnieks var likt šādu LEI nodot GS1.

2.5      Kad pārbaude ir veiksmīgi pabeigta, GS1 tās pārvaldītajā LEI Reģistrā (“LEI Reģistrs”) publicē Dalībnieka reģistrācijas pieprasījuma un autentificēšanas informāciju, un katra Dalībnieka LEI.

2.6      GS1 jebkurā laikā, par to nepaziņojot Dalībniekam, var paplašināt GS1 LEI Tīmekļa vietnes un LEI Reģistra jomu, veikt tajās izmaiņas, vai apturēt to darbību.

2.7      Reizi gadā GS1 kā daļu no reģistrācijas pieteikuma un autentifikācijas procesa pārskata Dalībnieka sniegto informāciju.

2.8      Darba laiks un atbildes sniegšanas laika posms
GS1 LEI Tīmekļa vietne ir pieejama 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. GS1 Klientu apkalpošanas daļa ir pieejama Dalībniekiem no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00, izņemot svētku dienas. Dalībnieka jautājumus un reģistrācijas pieprasījumus apstrādā līdz darba dienas beigām nākamajā darba dienā, kas seko dienai, kad GS1 saņem attiecīgo vaicājumu vai pieprasījumu.

3.Dalībnieka pienākumi; juridisks paziņojums

3.1      Dalībnieks GS1 nodrošina visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami reģistrācijas un autentifikācijas procesā. Dalībnieks garantē, ka visa viņa sniegtā informācija ir precīza, pilnīga un aktuāla. Ja Dalībnieks tai sniedz neprecīzu informāciju, GS1 var liegt piekļuvi GS1 LEI Tīmekļa vietnei un anulē jebkuru LEI, kas iepriekš ir piešķirts šādam Dalībniekam.

3.2      Saistībā ar reģistrāciju un autentifikācijas procesu Dalībniekam var būt nepieciešams piešķirt pilnvaru Dalībnieka darbiniekam vai tā pilnvarotai trešajai pusei (piemēram, bankai), kas ir atbildīga par šī procesa īstenošanu Dalībnieka vārdā ("Pilnvarotais lietotājs”). Ja Dalībnieks savam darbiniekam vai trešajai pusei vēlas izsniegt šādu pilnvaru, Dalībnieks vispirms iesniedz GS1 rakstisku attiecīgā darbinieka pilnvarojuma dokumentu. Šis dokuments pēc tam ar GS1 LEI Tīmekļa vietnes starpniecību tiek darīts pieejams Dalībniekam. GS1 var apturēt jebkādu LEI izsniegšanu, līdz Dalībnieks GS1 ir iesniedzis pilnvaras oriģinālu.

3.3      Dalībnieks piekrīt katru gadu pārskatīt savu reģistrācijas informāciju, izmantojot GS1 LEI Tīmekļa vietni. Dalībnieks nekavējoties paziņo GS1 par jebkādām šādas informācijas izmaiņām, ciktāl šāda mainītā informācija attiecas uz pilnvaras reģistrāciju, autentificēšanu vai piešķiršanu attiecībā uz jebkuru Dalībnieka LEI. Šādu paziņošanu veic ar GS1 LEI Tīmekļa vietnes starpniecību. Ja Dalībnieks nesniedz šādu ikgadējo pārskatu, tas atzīst un piekrīt, ka tā LEI zaudēs spēku beidzoties attiecīgajam tā darbības gadam.

3.4      Ja Dalībnieks bez kavēšanās GS1 nav sniedzis Dalībnieka reģistrācijas informāciju, veicis autentificēšanu vai piešķīris pilnvaru attiecībā uz jebkuru Dalībnieka LEI, tādā gadījumā visi Dalībniekam pirms tam izsniegtie LEI tiek apturēti līdz brīdim, kad par šādām izmaiņām ir paziņots GS1 un tās ir stājušās spēkā.

3.5      Dalībnieks atzīst un piekrīt, ka saistībā ar jebkura LEI izsniegšanu un ikgadēju atjaunošanu uz Dalībnieku attiecas priekšnoteikums ievērot GLEIF prasības. Par visām izmaiņām GLEIF prasībās GS1 paziņo Dalībniekam ar GS1 LEI Tīmekļa vietnes starpniecību vai arī adresējot šo informāciju uz Dalībnieka norādīto kontaktadresi.

3.6      Dalībnieks piekrīt GS1 maksāt maksas, kas noteiktas 4. sadaļā, un saskaņā ar cenrādi, kurā laiku pa laikam var tikt veiktas izmaiņas. Ja Dalībnieks nesamaksā šīs maksas, tostarp gadījumā, ja GS1 nosūta Dalībniekam atgādinājumu par kavētu maksājumu, GS1 var liegt Dalībniekam izmantot GS1 LEI Tīmekļa vietni, un Dalībnieka LEI zaudēs spēku beidzoties attiecīgajam tā darbības gadam.

3.7      Dalībnieks nekavējoties ziņo GS1 par visām izmaiņām, kuras var pamatoti ietekmēt LEI un/vai Juridiskas personas atsauces datus (“LE-RD”).

3.8      Dalībnieks attiecībā uz LEI un/vai LE-RD ievēro Saziņas politiku, kā noteikts 1. Pielikumā.

3.9      GLEIF ir tiesīgs nodot LEI jebkuram citam LOU, ar Dalībnieka piekrišanu, vai bez tās.

3.10    Par šādu LEI nodošanu, pat ja tā veikta pēc Dalībnieka pieprasījuma, maksu nepiemēro.

3.11    Dalībnieks pilnībā un neatsaucami nodod GS1 visas tiesības uz jebkuru LEI, ko tam ir piešķīris jebkurš cits LOU. Ja šīs tiesības nodod nav iespējams, tad Dalībnieks piešķir GS1 neatsaucamu licenci izmantot un vai pārvaldīt jebkuru šādu LEI.

3.12    Dalībnieks atzīst un piekrīt, ka tam ir pienākums maksāt maksu par tā LEI ikgadēju atjaunošanu un uzturēšanu spēkā.

3.13    Dalībnieks atzīst un piekrīt, ka LOU (tostarp GS1), ievērojot piemērojamos tiesību aktus vai iekšējos LOU kontroles mehānismus, var pieprasīt mainīt LE-RD.

3.14    Dalībnieks atzīst un piekrīt, ka juridiska persona var pieprasīt tikai vienu LEI, un ka tai ir aizliegts pieprasīt otru LEI gan no tā paša LOU, gan arī kāda cita LOU.

3.15    Dalībnieks piekrīt, ka un ciktāl saskaņā ar piemērojamiem (esošajiem vai nākotnes) tiesību aktiem attiecībā uz LEI var attiekties intelektuālā īpašuma tiesības, un Pieteikuma iesniedzējs tiek uzskatīts par tiesību turētāju, tas bez nosacījumiem un neatsaucami nodod šīs tiesības GS1, vai, ja piemērojamie tiesību akti šādu nodošanu neparedz, neatsaucami dod licenci GS1 izmantot šādas tiesības ar atļauju šīs tiesības piešķirt tālāk GLEIF.

3.16   Dalībnieks atbild par to, lai šiem Pakalpojumiem un GS1 LEI Tīmekļa vietnei, izmantojot Dalībnieka kontu, piekļūt un to izmantot varētu tikai Pilnvaroti lietotāji, vai kā citādi, un lai Pilnvarotie lietotāji ievērotu šos Noteikumus un nosacījumus. Pēc veiksmīgas reģistrācijas Dalībnieks saņems pieteikšanās informāciju, kuru varēs izmantot tikai tā Pilnvaroti lietotāji. Dalībnieks uztur šādas pieteikšanās informācijas konfidencialitāti, un nekavējoties ziņo GS1 par jebkādu faktisku vai iespējamu tās neatļautu izmantošanu.

4. Maksa un maksāšanas noteikumi

Maksas piemēro reizi gadā, un tās ir noteiktas cenrādī, kurš laiku pa laikam var tikt grozīts.

4.2      Šīm maksām piemēro likumā noteikto PVN likmi, kura periodiski var tikt mainīta. Jebkādus ar GS1 pakalpojumiem saistītus papildu nodokļus, maksas un maksājumus maksā Dalībnieks.

4.3      Dalībnieks tam piemērotās maksas maksā avansā, kad tas GS1 LEI Tīmekļa vietnē iesniedz pieteikumu LEI reģistrācijai, vai — LEI atjaunošanas gadījumā — ikgadējās pārbaudes veikšanas laikā, kad Dalībnieks pārskata savus datus, kā tas paredzēts iepriekšminētajā 3.3. punktā. Visus maksājumus tas veic ar GS1 LEI Tīmekļa vietnes maksājumu sistēmas starpniecību. GS1 izsniedz Dalībniekam elektronisku rēķinu par maksām, kuras tam jāmaksā par nākamo gadu. Lūdzu, ņemiet vērā, ja maksājums tiek veikts ar kredītkarti, tad maksājuma summa tiks iekasēta tieši no Dalībnieka izmantotās kredītkartes un uzreiz pēc darījuma veikšanas.

4.4      Ja dalībnieks izvēlas izmantot pieprasīto Pakalpojumu, tas piekrīt veikt visas tam piemērotās maksas. Dalībnieks piekrīt, ka tam ir pienākums maksāt maksas par pieteikuma iesniegšanu un par LEI reģistrācijas atjaunošanu. Visas maksas par pakalpojumu piestāda Dalībniekam, un tās netiek atmaksātas. Par maksājuma veikšanu atbild vienīgi Dalībnieks. Maksājumi par pakalpojumiem, kas ir pieejami ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību, apstrādā trešās puses maksājumu apstrādātājs Ingenico, un tos regulē Ingenico noteikumi un nosacījumi, kas ir pieejami šeit (https://ingenico.us/terms-and-conditions) un uz kuriem attiecas 2.Pielikumā ietvertie Privātuma noteikumi.

4.5      GS1 apstrādā Dalībnieka LEI reģistrācijas pieteikumus un pieprasījumus izskata tikai tad, kad ir saņemts maksājums. Ja GS1 veiktās datu pārbaudes rezultāts parāda, ka Dalībniekam var piešķirt LEI, GS1 pēc šādas datu pārbaudes reģistrē LEI, un par to paziņo Dalībniekam. Ja veiktās pārbaudes rezultāti parāda, ka nav izpildīti LEI reģistrācijai nepieciešamie tehniskie priekšnoteikumi, vai arī pieteikums ir nepilnīgs vai kā citādi nepareizs, GS1 ir tiesības šādu LEI reģistrācijas pieprasījumu noraidīt. Šajos gadījumos Dalībniekam samaksātās maksas netiks atmaksātas.

4.6      GS1 var mainīt noteikumus par maksām, lai tajos atspoguļotu inflāciju, vai kompensētu pieaugušās sistēmas nodrošināšanas un uzturēšanas izmaksas, vai arī mainīt noteikumus par maksām, pamatojoties uz citiem ar izmaksām saistītiem apsvērumiem. GS1 var mainīt noteikumus par maksām pilnībā pēc saviem pamatotiem ieskatiem. GS1 par attiecīgām izmaiņām paziņo Dalībniekiem trīs mēnešus pirms šādu izmaiņu spēkā stāšanās datuma. Ja jebkuras šādas izmaiņas palielina Dalībnieka maksājamās maksas par vairāk nekā pieciem procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējā gadā piemērojamajām maksām, Dalībnieks var izbeigt šo līgumu ar GS1, uz kuru attiecas šie Noteikumi un nosacījumi, tad līgums tiks izbeigts līdz ar tā mēneša pēdējo dienu, kas seko mēnesim, kurā stājas spēkā piemērojamais maksu palielinājums.

5. Līguma darbības termiņš un izbeigšana

5.1      Līgums, uz kuru attiecas šie Noteikumi un nosacījumi, paliek spēkā līdz brīdim, kad Dalībnieks vai GS1 tiek likvidēts, vai kā citādi pārtrauc savu darbību (vai nu pilnībā, vai tikai kā LOU). Par līguma izbeigšanu puse, kas vēlas tos izbeigt, paziņo rakstveidā, un šāda izbeigšana stājas spēkā pēc tam, kad otra puse, kas nav līguma izbeidzēja puse, apstiprina tā saņemšanu.

5.2      Līgumu, kuram piemēro šos Noteikumus un nosacījumus, izbeidz, ja: (i) Dalībnieks nodod savus LEI citam LOU vai GLEIF; (ii) Dalībnieks atsakās no dalībnieka statusa, kuram ir izsniegts LEI; vai (iii) ja Dalībnieka LEI tiek atcelts tāpēc, ka Dalībnieks attiecībā uz saviem LEI neievēro atkārtotas apstiprināšanas prasības.

5.3      Šo Līgumu var izbeigt, par izbeigšanu paziņojot divas nedēļas iepriekš, ja GLEIF atņem GS1 akreditāciju kā LOU. Šādā gadījumā, ciktāl to pieļauj tiesību akti, GS1 nekādā veidā nav atbildīgs pret Dalībnieku par jebkādu tam radītu kaitējumu. Samaksātās maksas netiek atmaksātas.

5.4      Iepriekšminētās prasības neierobežo katras puses tiesības izbeigt šo līgumu, uz kuru attiecas šie Noteikumi un nosacījumi, ja kāda no pusēm nopietni un atkārtoti pārkāpj savus līgumiskos pienākumus, un šāds pārkāpums nav ticis novērsts tam paredzētajā 30 kalendāro dienu laikā, vai arī, ja tos nav bijis iespējams novērst. Samaksātās maksas netiek atmaksātas.

6. Atbildība

6. GS1 izslēdz jebkādu atbildību par visu informāciju, ko tam sniedz Dalībnieks saistībā ar reģistrācijas pieprasīšanas un autentifikācijas procesu. Dalībnieks neizvirza pretenzijas GS1 par jebkuru prasījumu vai saistību, kas izriet no tā nespējas uzturēt precīzu, pilnīgu un aktuālu informāciju, vai arī no tā, ka GS1 reģistrācijas un autentificēšanas nolūkā ir tikusi sniegta nepareiza, nepilnīga vai novecojusi informācija.

6.2      GS1 nodrošina Pakalpojumus saistībā ar reģistrāciju, autentificēšanu un LEI izsniegšanu apzinīgi un ar pienācīgu rūpību. Neskatoties uz iepriekš minēto, GS1 negarantē, ka jebkura izsniedzamā informācija un/vai jebkura LEI un/vai jebkura informācija, kas tiek glabāta LEI Reģistrā, būs precīza un atjaunināta un/vai jebkurā laikā atbildīs starptautiskajam LEI standartam ISO 17442, FSP rekomendācijām un LEI ROC rekomendācijām, kuras laiku pa laikam var tikt grozītas; tāpat arī GS1 neuzņemas atbildību par drukas un pareizrakstības kļūdām, kas ieviesušās šādā informācijā. Neskatoties uz iepriekšminēto, GS1 nekavējoties, tiklīdz tā ir par to informēta, cenšas novērst vai labot jebkuru šādu kļūdu.

6.3      Ja nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu dēļ, kurus GS1 nespēj kontrolēt un/vai ietekmēt, GS1 LEI Tīmekļa vietnes un/vai LEI Reģistra funkcionalitāte tiek ierobežota vai atslēgta, jebkuri GS1 pienākumi nodrošināt GS1 LEI Tīmekļa vietnes un/vai LEI Reģistra darbību tiek izslēgti uz šādas ierobežotas vai atslēgtas funkcionalitātes laiku. “Nepārvarama vara” ietver ugunsgrēkus, streikus vai darba strīdus, tehniskas kļūmes (tostarp tīkla nepieejamību; uzbrukumus, kuru rezultātā tiek liegta piekļuve; jebkādus citus uzlaušanas gadījumus u.tml.) un/vai jebkādus citus apstākļus vai notikumus, kurus GS1 nevar kontrolēt un ietekmēt. GS1 nenes atbildību par jebkādu kaitējumu, kas radies nepārvaramas varas apstākļu, vai jebkādu apstākļu vai notikuma iestāšanās rezultātā, kas pēc būtības ir pielīdzināms nepārvarama varas gadījumam.

6.4      Katra no pusēm atlīdzina kaitējumu, ko tā nodarījusi otrai pusei ļaunprātīgā nolūkā vai rupjas neuzmanības rezultātā. Iestājoties nolaidības gadījumam attiecīgā puse nes atbildību tikai: (a) gadījumā, ja ir pārkāpta kāda būtiska līgumā noteikta prasība, kuras izpilde ir obligāta, lai pienācīgi pildītu līgumu, uz kuru attiecas šie Noteikumi un nosacījumi (piemēram, jebkurš pienākums, par kuru viena puse varēja pamatoti uzskatīt, ka otra puse to pienācīgi pildīs); vai (b) ja rezultātā ir radīts dzīvības, veselības apdraudējums.

6.5      Katras puses jebkādas nolaidības gadījumā tai piemērojamās finansiālās saistības ir ierobežotas kompensāciju par saprātīgi paredzamiem zaudējumiem, ievainojumiem vai kaitējumu.

6.6      Jebkādas datu pazaudēšanas gadījumā katras puses atbildība tiek izslēgta, ciktāl šāda zaudēšana ir attiecināma uz attiecīgo pusi, kura nav dublējusi attiecīgos datus, lai nodrošinātu, ka, ieguldot samērīgas pūles, zaudētos datus var atgūt.

6.7      Dalībnieks no LEI Reģistra var piekļūt cita LOU izsniegtiem LEI, ciktāl GS1 šādus LEI ir ieguvis no publiski pieejamiem avotiem. GS1 ar pienācīgu rūpību apstrādā jebkuru šādu informāciju, kas saistīta ar jebkuru šādu LEI, un vajadzības gadījumā rediģē šādu informāciju un maina tās formātu, lai atvieglotu piekļuvi šādai informācijai un tās izprašanu. No GS1 puses netiek veikta nekāda pārbaude tam, ka šādas trešās puses LEI informācija atbilst vai nu attiecīgo standartu pašreizējām prasībām, vai notiek saskaņā ar rekomendācijām, kas saistītas ar šiem standartiem; GS1 negarantē, ka šāda trešās puses LEI informācija ir pilnīga, precīza un/vai atjaunota. GS1 saistībā ar šādas trešās puses LEI informāciju negarantē, ka starptautiskā līmenī šādai juridiskai personai nav piešķirti vairāki LEI, un GS1 nepārprotami izslēdz savu atbildību par šādiem datiem.

6.8      Iepriekšminētie noteikumi arī attiecas uz katras līguma puses jebkuru pilnvarotu starpnieku, kas iecelts saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

7. Dati

7.1      GS1 var nodrošināt neierobežotu piekļuvi jebkurai informācijai, ko tam sniedzis Dalībnieks saistībā ar reģistrācijas un autentifikācijas noteikšanas procesu, vai jebkuram LEI, kam Dalībnieks piesakās un kas Dalībniekam ir piešķirts saskaņā ar starptautiskā LEI standarta ISO 17442 prasībām, FSP rekomendācijām, un LEI ROC rekomendācijām, kuras periodiski var tikt grozītas. Šāda piekļuve ietver to, ka šī informācija un LEI tiek darīta pieejama trešajām pusēm, kā arī to, ka šādu informāciju izmanto, glabā un apstrādā trešās puses.

7.2      Dalībnieks pilnvaro GS1 darīt Dalībnieka datus pieejamus trešām personām, tos izmantot, glabāt un apstrādāt GS1, vai tā vārdā.

7.3      Īpašos datu aizsardzības noteikumus, kas izklāstīti 2. Pielikumā, piemēro attiecībā uz GS1 izmantoto maksājumu platformu.

8. Vispārīgi noteikumi

8.1      Šos Noteikumus un nosacījumus reglamentē Beļģijas tiesību akti, saskaņā ar kuriem netiek piemērota Apvienoto Nāciju Organizācijas 1980. gada Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem (“CISG”).

8.2      Saistību izpildes vieta un tiesu jurisdikcija attiecībā uz strīdiem, kas izriet no šī līguma, kuram piemēro šos Noteikumus un nosacījumus, ir Brisele (Beļģija).

8.3      Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem kļūst vai tiek atzīts par spēkā neesošu, tas neietekmē pārējos noteikumus, kuri visi paliek spēkā. Šādā gadījumā puses aizstāj jebkuru pašreizējo noteikumu, kas zaudē spēku, noslēdzot rakstisku vienošanos, kuras efektivitāte un izpildāmība pēc iespējas atbilst spēkā neesošā punkta operatīvajiem un ekonomiskajiem nolūkiem, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti. Iepriekšminēto piemēro arī attiecībā uz jebkuru administratīvu kļūdu vai šī līguma, kuram piemēro šo Noteikumus un nosacījumus, kāda punkta neparedzētām sekām.

8.4      Šie Noteikumi un nosacījumi var tikt grozīti, ciktāl attiecīgās izmaiņas paredz GLEIF prasības, vai arī tās paredz tiesību akti vai iekšējie LOU kontroles mehānismi. Dalībnieks arī piekrīt, ka GS1 patur tiesības šos Noteikumus un nosacījumus periodiski grozīt. GS1 piekrīt, ka grozītie Noteikumu un nosacījumi tiek darīti pieejami Dalībniekam (tieši vai izmantojot tā izvēlēto GS1 Datu avotu) vismaz sešdesmit (60) dienas pirms to spēkā stāšanās datuma, un tie stājas spēkā attiecībā pret Dalībnieku ar to spēkā stāšanās datumu.

8.5      Ciktāl dokumenti vai informācija (tostarp šie Noteikumi un nosacījumi) ir darīti pieejami GS1 LEI Tīmekļa vietnē dažādās valodās, un, ja pastāv neatbilstība starp teksta dažādu valodu variantiem, noteicošais ir teksts angļu valodā. Angļu valodas teksts ir uzskatāms par noteicošo saistībā ar šeit izmantoto jēdzienu interpretēšanu un formulēšanu. Šo Noteikumu un nosacījumu versijas citās valodās (tulkojumi) ir sniegtas vienīgi ērtības labad.

Jebkurai ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem paredzētajai paziņošanai ir jānotiek rakstveidā un to adresē (tostarp e-pastā) uz otrās puses reģistrēto darījumdarbības adresi, galveno uzņēmējdarbības vietu vai adresi, kas norādīta tā tīmekļa vietnē, vai (e-pasta) adresi, kas tika norādīta reģistrējoties Pakalpojumu izmantošanai, vai arī kādu citu adresi, ko periodiski atjaunina pilnvarots lietotājs.

8.7      Ja vien šajos Noteikumos un nosacījumos nav skaidri noteikts citādi, Dalībnieks piekrīt, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības uz un saistībā ar šo GS1 LEI Tīmekļa vietni, Pakalpojumiem un jebkādiem metadatiem pieder GS1 vai tās licences devējiem.

8.8      Dalībnieks atzīst, ka GS1 patur tiesības laiku pa laikam un ne biežāk kā reizi gadā grozīt šos Noteikumus un nosacījumus. Šādus grozītus Noteikumi un nosacījumus dara pieejamus Dalībniekam saistībā ar nākamo ikgadēji pārbaudi, ko Dalībnieks veic par saviem datiem saskaņā ar 3.3. sadaļu, un tie stājas spēkā nekavējoties.

8.9      GS1 visus personas datus (tostarp jebkurus pilnvarota lietotāja personas datus) apstrādās saskaņā ar “Privātuma politiku ”, kas ir pieejama GS1 LEI Tīmekļa vietnē.

8.10   Jebkurai ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem paredzētajai paziņošanai ir jānotiek rakstveidā un to adresē (tostarp e-pastā) uz otrās puses reģistrēto darījumdarbības adresi, galveno uzņēmējdarbības vietu vai adresi, kas norādīta tā tīmekļa vietnē, vai (e-pasta) adresi, kas tika norādīta reģistrējoties Pakalpojumu izmantošanai, vai arī kādu citu adresi, ko periodiski atjaunina pilnvarots lietotājs.

8.11   Ja GS1 neizmanto kādas no savām tiesībām, kas tai ir paredzētas ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, to nevar uzskatīt par atteikšanos no šādām tiesībām. Atteikšanās no jebkurām šajos Noteikumos un nosacījumos izklāstītajām tiesībām nav uzskatāma par spēkā esošu, ja tā nav noslēgta rakstveidā, un to nav parakstījusi GS1.

Papildus informācija

Vārdnīca