2. Pielikums - Saistībā ar maksājumu platformu piemērojamie datu aizsardzības noteikumi

Informējam, ka saistībā ar jūsu veikto pasūtījumu jūsu personas datus, sevišķi tos, kas attiecas uz jūsu identitāti, pastāvīgo dzīvesvietu, personas statusu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, bankas karti un bankas konta numuriem, kā arī darījumiem, kurus jūs ar mums noslēdzat vai maksājumiem, ko veicat, apstrādā Ingenico Financial Solutions SA/NV (“Ingenico FS”)

i)     Lai mēs varētu pildīt līgumu, kas mums ir noslēgts ar GS1 ,

ii)    lai nodrošinātu krāpniecības uzraudzības un krāpšanas riska pārvaldību (nosakot ar darījumiem saistīto riska līmeņus, nodrošinot jebkādu izrietošo trauksmju pārvaldību); un

iii)   lai nodrošinātu atbilstību Ingenico FS juridiskajām saistībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu un

iv)   lai veiktu tirgus analīzi, apkopotu nosūtīto datu statistiku, Ingenico FS sniegto pakalpojumu uzlabošanai.

Jūsu personas datu vākšana ir obligāti nepieciešama šiem iepriekšminētajiem nolūkiem. Ja šādi personas dati netiek sniegti, tad jūsu darījums var tikt aizkavēts vai arī tā izpilde var būt neiespējama, un rezultātā pasūtījums tikt atcelts.

Informējam, ka datu pārzinis šādai datu apstrādei ir Ingenico FS, kura reģistrācijas adrese ir Boulevard de la Woluwe 102, 1200 Brussels, Belgium (BEĻĢIJA), uzņēmuma reģistrācijas numurs 886.476.763.

Ingenico FS nenodos jūsu personas datus trešajām pusēm, izņemot šādos divos gadījumos:

i)     Ingenico FS personas datus nosūta saviem saistītajiem uzņēmumiem vai citām pusēm, ar kurām Ingenico FS ir līgumattiecības un, kuras Ingenico FS sniedz pakalpojumus/atbalstu, lai

(1)  pildītu līgumu, kas noslēgts starp mums un Ingenico FS.

(2)  nodrošinātu risku novēršanu un pārvaldību un

(3)  nolūkā nodrošināt Ingenico FS atbilstību juridiskajām saistībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu; un

(4)  nosūtītu anonīmus vai apkopotus datus trešām pusēm Trešās puses, kuras sniedz pakalpojumus/atbalstu Ingenico FS saistībā ar krāpniecības uzraudzību un krāpniecības apkarošanu, var ievietot jūsu personas datus īpašā datu bāzē(s), ko tās izmanto, lai varētu nodrošināt pakalpojumus daudziem tirgotājiem saistībā ar krāpšanas novēršanu un apkarošanu.

ii)    Ja tiesību akti paredz, ka Ingenico FS ir pienākums sniegt informāciju vai dokumentus Beļģijas Valsts bankai, Finanšu ziņu vākšanas vienībai (CTIF-CFI), vai līdzīgām Beļģijas vai ārvalstu iestādēm, vai, vispārīgi runājot, jebkurai citai tiesu vai administratīvai iestādei, valsts tiesībaizsardzības iestādēm, vai jebkādām juridiskām vai administratīvām iestādēm. Personas datu nosūtīšana šīm struktūrām tiks ierobežota tiktāl, cik tas būs nepieciešams, vai kā to paredz piemērojamie tiesību akti.

Turklāt krāpšanas gadījumi var nozīmēt, ka ar jums saistītie personas dati tiek reģistrēti Ingenico FS pārvaldītā īpašā datnē. Šāda datne var tikt veidota, lai nodrošinātu konkrēta krāpšanas gadījuma izsekojamību, it īpaši, lai nodrošinātu informāciju saistībā ar kritērijiem, kurus piemēro, lai izvērtētu darījumu riskus un šim nolūkam izmantotās rīcības veidnes. Tas, ka mēs jūsu datus reģistrējam šādā datnē, var nozīmēt, ka jūs tiekat pakļauti augstākam riskam gadījumā, ja vēlāk tiek izdarīts pasūtījums pie tirgotāja, kas ir Ingenico FS klients, un rezultātā tas var nozīmēt šāda pasūtījuma noraidīšanu. Jums ir tiesības piekļūt savai personas informācijai un tiesības pieprasīt piekļūt saviem datiem un tos labot, kā arī tiesības likumīgi pamatotu iemeslu dēļ iebilst pret savas personas datu apstrādi.

Lai izmantotu šīs tiesības, nosūtiet uz Ingenico FS juridisko adresi (skat. iepriekš tekstā) rakstisku pieprasījumu (ierakstītā vēstulē) ar datumu un parakstu, vai arī nosūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi privacy@fs.ingenico.com, un vēstulē / e-pasta ziņojumā norādiet savu vārdu, uzvārdu, adresi un mobilā tālruņa numuru, kā arī tālruņa numuru, pa kuru jūs var sazvanīt darba laikā, kā arī pievienojiet jūsu personības identifikācijas dokumenta (abas puses) vai pases kopiju. Jūs varat paslēpt datus, kurus saskaņā ar vietējo tiesību aktu prasībām jums nav pienākums sniegt.