Eiropas Finanšu tirgu direktīva MIFID II

Direktīva ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ)

MiFID II 2014/65/ES no 2018. gada 3. janvāra Finanšu instrumentu tirgos aizstās MiFID 2004/39/EG. MiFID mērķis ir harmonizēt finanšu tirgus iekšējā Eiropas tirgū.

FITD II direktīvas mērķis ir turpināt stiprināt ieguldītāju aizsardzību un vērtspapīru un atvasināto instrumentu tirgu pārstrukturēšanu. Tas ietver tirdzniecības infrastruktūru regulēšanu preču tirgos vai augsta biežuma tirdzniecību līdz pat ieguldītāju aizsardzībai. Ar MiFID II ieviešanu regulatīvās iestādes iegūst paplašinātas pilnvaras veikt iejaukšanos un sankcijas.

Izraksts no MiFID 2, 58. panta

11.   Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas pārvalda tirdzniecības vietu, kurā tirgo preču atvasinātus instrumentus vai emisijas kvotas vai to atvasinātos instrumentus, veic šādas darbības:

(a) katru nedēļu dara publiski pieejamu ziņojumu par dažādu kategoriju personu turēto pozīciju kopumu [...] un pozīciju turētāju skaitu katrā kategorijā [...]

(b) [...] iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu visu personu, tostarp tās locekļu vai dalībnieku un klientu šajā tirdzniecības vietā turēto pozīciju sadalījuma pārskatu [...].

 

MiFID II ieviešanu regulē MiFIR Regula.

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt