Eiropas Finanšu tirgu direktīva MIFID II

Direktīva ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ)

MiFID II 2014/65/ES aizstāj MiFID 2004/39/EG Finanšu instrumentu tirgos 2018. gada 3. janvārī. MiFID mērķis ir saskaņot finanšu tirgus Eiropas iekšējā tirgū.

MiFID II direktīvas mērķis ir gan tālāk nostiprināt investoru aizsardzību un pārstrukturēt vērtspapīru un atvasināto instrumentu tirgus. Tas ietver tirgus infrastruktūru regulēšanu ar preču tirgu vai ātrās tirdzniecības pielāgošanas palīdzību ieguldītāju aizsardzībai. Īstenojot MiFID II, pārvaldes iestādes iegūst plašākas iejaukšanās un sankciju piemērošanas pilnvaras.

Izvilkums no MiFID 2 58. panta

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība vai tirgus operators, kas pārvalda tirdzniecības vietu, kurā tirgo preču atvasinātus instrumentus vai emisijas kvotas vai to atvasinātos instrumentus, veic šādas darbības:

(a) katru nedēļu dara publiski pieejamu ziņojumu par dažādu kategoriju personu turēto pozīciju kopumu [...] un pozīciju turētāju skaitu katrā kategorijā [...]

(b) [...] iesniedz kompetentajai iestādei pilnīgu visu personu, tostarp tās locekļu vai dalībnieku un klientu šajā tirdzniecības vietā turēto pozīciju sadalījuma pārskatu [...].

MiFID II ieviešanu regulēMiFID Regula..

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Saņemt LEI tūlīt