Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW)

EUNGiPW oznacza Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów  Wartościowych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW) jest niezależnym organem regulacyjnym UE przyczyniającym się do stabilności systemu finansowego Unii Europejskiej. W ten sposób EUNGiPW zwiększa ochronę inwestorów i promuje stabilne i uregulowane rynki  finansowe.

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych II (MiFID II) stanowi, że każde państwo członkowskie Unii Europejskiej sporządza listę rynków regulowanych. Dane państwo powinno przesłać tę listę do innych państw członkowskich i EUNGiPW.

EUNGiPW na swojej stronie internetowej publikuje, i aktualizuje, katalog wszystkich rynków regulowanych.  Katalog zawiera jednolity kod identyfikacji rynków regulowanych, określony przez EUNGiPW zgodnie z art. 65 ust. 6.

Fragment dyrektywy MiFID II, art. 18, ust. 10:

EUNGiPW ustanawia wykaz wszystkich wielostronnych platform obrotu (MTF) i zorganizowanych platform obrotu (OTF) w Unii. Wykaz zawiera (...) niepowtarzalny kod identyfikujący MTF i OTF, wykorzystywany na potrzeby sprawozdań zgodnie z art. 6, 10 i 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014. (...) EUNGiPW publikuje ten wykaz na swojej stronie internetowej i aktualizuje go.

 

[translate]

[translate]