Transakcje poza rynkiem regulowanym

Transakcje pozagiełdowe – transakcje bezpośrednie – transakcje pozarynkowe

Transakcje pozagiełdowe i pozarynkowe odnoszą się do transakcji finansowych między uczestnikami rynku, które nie są przedmiotem obrotu za pośrednictwem giełdy. W języku niemieckim transakcje pozagiełdowe i pozarynkowe nazywa się handlem telefonicznym, który obecnie odbywa się głównie w formie elektronicznej.

Transakcje pozagiełdowe i pozarynkowe obejmują:

  • Papiery wartościowe notowane na giełdzie. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak chęci zaangażowanych partnerów do upubliczniania firmy,
  • Pochodne instrumenty finansowe bez standardowych specyfikacji (pozarynkowy obrót instrumentami pochodnymi),
  • Papiery wartościowe nie są dozwolone w obrocie giełdowym.

W przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanymParlament Europejski przyjął rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) w 2012 r.

[translate]

[translate]

Informacje dodatkowe

LEI service compact as PDF

GS1 Germany wydaje Identyfikator podmiotu prawnego - tutaj znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat.