Informacje o LEI

Zgłaszanie przyczyn wyjątków

Wartość formularza
Definicja
Brak numeru LEIFirma matka nie wyraża zgody na posiadanie kodu LEI.
Jednoosobowa działalność gospodarczaZgodnie z definicją nie ma jednostki dominującej, ponieważ podmiot jest kontrolowany przez osobę fizyczną (osoby fizyczne) bez pośredniej osoby prawnej spełniającej definicję jednostki dominującej konsolidującej księgowość.
NieskonsolidowaneNie ma jednostki dominującej zgodnie z zastosowaną definicją, ponieważ jednostka jest kontrolowana przez podmioty prawne niepodlegające sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Brak znanej osobyNie ma firmy dominującej zgodnie z zastosowaną definicją, ponieważ nie ma znanej osoby kontrolującej jednostkę (np. Zdywersyfikowany udział).
Przeszkody prawnePrzeszkody w przepisach ustawowych lub wykonawczych danej jurysdykcji uniemożliwiają przekazanie lub opublikowanie tych informacji. Nie obejmuje to przypadków, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ujawnienie relacji z rodzicem wymagałoby zgody jednego z podmiotów w związku lub obu tych podmiotów, a zgoda taka nie mogłaby zostać uzyskana (w takich przypadkach zastosowanie ma "Nie uzyskano zgody") . LOU nie oczekuje weryfikacji ani analizy, czy ramy prawne stanowią przeszkodę prawną.
Zgoda nie została uzyskanaZgoda nie została uzyskana "Zgoda firmy nadrzędnej była konieczna zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi, a firma nie wyraziła zgody lub nie można było się z nią skontaktować". Należy pamiętać, że obowiązkiem jednostki podrzędnej jest uzyskanie zgody firmy nadrzędnej, gdy jest to konieczne do ujawnienia relacji biznesowych, na przykład poprzez zaproszenie na piśmie podmiotu dominującego w celu udzielenia zgody. LOU nie oczekuje weryfikacji ani analizy, czy ramy prawne stanowią przeszkodę prawną.
Wiążące zobowiązania prawneWiążące zobowiązania prawne (inne niż przepisy ustawowe lub wykonawcze jurysdykcji), takie jak artykuły dotyczące osoby prawnej lub umowy, uniemożliwiają przekazanie lub opublikowanie tych informacji. LOU nie oczekuje weryfikacji ani analizy, czy ramy prawne stanowią przeszkodę prawną.
Szkoda nie została wykluczonaJednostka podrzędna dążyła do skonsultowania się z podmiotem dominującym w sprawie przekazania informacji macierzystej GLEIS, ale nie mogła potwierdzić braku szkody w sposób, który może odpowiednio zapobiec ryzyku dla podmiotu-matki (lub działającego w jej imieniu) zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi Ujawnienie tych informacji byłoby szkodliwe dla podmiotu prawnego lub instytucji nadrzędnej. Obejmuje to powody ogólnie akceptowane przez władze publiczne w podobnych okolicznościach, na podstawie oświadczenia podmiotu. Powód ten można zastosować tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie następujące kumulatywne okoliczności: [i) firma nadrzędna nie mogła zostać poinformowana za pośrednictwem GLEIS i mieć możliwość skorygowania informacji o związku przed publikacją (w tym podająć przyczynę rezygnacji, ponieważ nie posiada kodu LEI lub ma LEI, ale GLEIS nie wdrożyło jeszcze takiego systemu;] ii) związek nie znajduje się już w domenie publicznej (informacje znajdujące się w domenie publicznej zakładają, że sposób, w jaki informacja ta trafiła do domeny publicznej, nie narusza obowiązujących ram prawnych); iii) jednostka podrzędna ma powody sądzić, że firma nadrzędna może uznać ujawnienie za szkodliwe; (iv) jednostka podrzędna dążyła do skonsultowania się z podmiotem dominującym w zakresie przekazywania informacji macierzystej GLEIS, ale nie mogła potwierdzić braku szkody w sposób, który może odpowiednio zapobiec ryzyku dla podmiotu-matki (lub podmiotu działającego w jej imieniu) zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi.
Ujawnienie jest szkodliweUjawnienie tych informacji byłoby szkodliwe dla podmiotu prawnego lub instytucji nadrzędnej. Obejmuje to powody ogólnie przyjęte przez władze publiczne w podobnych okolicznościach, na podstawie oświadczenia podmiotu.