Termeni si conditii

Termeni și condiții pentru înregistrarea unui Identificator de Entitate Juridică(LEI)

(Actualizat la 03 Decembrie 2020)

1. Scop

1.1 GS1 AISBL, o asociație internațională non-profit constituita conform legislatiei belgiene cu sediul social în Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles, Belgia si inregistrată in registrul persoanelor juridice sub numarul 0419.640.608. GS1 AISBL(“GS1) a obținut acreditarea ca Unitate operațională locală(LOU” de la Global Legal Entity Identifier Foundation“GLEIF”) fiind autorizată să emită Identificatori de Entitate Juridică“LEI(s)”).

1.2 Acești Termeni și condiții se vor aplica tuturor serviciilor furnizate Participanților(definiți în secțiunea 2.1 de mai jos) de GS1 referitoare la înregistrare, solicitare, actualizare și/sau gestionare LEI(the“Services”).

1.3 Acești Termeni și condiții sunt subiect al cerințelor Organizației Internaționale de Standardizare(ISO) 17442:2012 Financial Services-Legal Entity Identifier; recomandările făcute de Consiliul de Stabilitate Financiară(FSB); și recomandările făcute de Comitetul de Reglementare LEI(LEI ROC), toate acestea fiind incluse ca referințe și actualizate periodic.

2. Servicii

2.1 Fiecare companie participantă(referită în continuare ca“Participant”) va înregistra propriile detalii și va completa procesul de autentificare. GS1 va furniza un site web(denumit în continuare“GS1 LEI Web Site”) pentru procesul de înregistrare și autentificare și va asigura suportul necesar participantului în acest proces.

2.2 După înregistrarea cu succes, GS1 va transmite participantului credențialele de acces la site-ul web GS1 LEI. După conectarea la site-ul web GS1 LEI, participantul poate înregistra unul sau mai multe coduri LEI. Dacă participantul are nevoie de mai mult de 10 coduri LEI, GS1 poate face disponibilă prin site-ul web GS1 LEI o opțiune de înregistrare bulk.

2.3 Acordul dintre GS1 și Participant, guvernat de acești Termeni și condiții va intra în vigoare cel mai târziu: (a) Participantul completează și transmite formularul de înregistrare prin site-ul web GS1 LEI; și(b) GS1 confirmă primirea datelor de înregistrare ale participantului.

2.4 După primirea unei solicitări de LEI, GS1 va verifica dacă participantului i-a fost alocat anterior un cod LEI de către alt LOU. Dacă participantului i-a fost alocat anterior un cod LEI de către alt LOU, atunci participantul poate determina transferul acestui LEI la GS1.

2.5 După finalizarea cu succes a verificării, GS1 va publica informațiile de înregistrare și verificare ale participantului și fiecare cod LEI în registrul LEI operat de GS1“LEI Repository

2.6 GS1 poate extinde domeniul de aplicare, modifica sau suspenda funcționarea site-ului Web GS1 LEI și a registrului LEI în orice moment și fără notificarea participantului.

2.7 GS1 revizuiește anual informațiile furnizate de Participant ca parte a procesului de înregistrare și autentificare.

2.8 Program de lucru și timp de răspuns
Site-ul web GS1 LEI este disponibil 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Serviciul clienți GS1 este disponibil pentru participanți de luni până vineri între orele 9:00 și 17:00. CET, cu excepția sărbătorilor bancare. Întrebările și solicitările de înregistrare ale participanților vor fi procesate până la încheierea activității în ziua lucrătoare care urmează zilei în care cererea sau solicitarea este primită de către GS1.

3. Obligațiile participantului; Aviz juridic

3.1 Participantul va furniza GS1 toate informațiile și documentele necesare pentru procesul de înregistrare și autentificare. Participantul garantează că toate informațiile furnizate sunt corecte, complete și actualizate. Dacă participantul transmite informații inexacte, GS1 poate interzice accesul participantului la site-ul web GS1 LEI și poate semnaliza orice LEI care a fost anterior emis unui astfel de participant.

3.2. În legătură cu procesul de înregistrare și autentificare, poate fi necesar ca Participantul să dea împuternicire unui angajat al său sau unei terțe părți autorizate(de exemplu, unei bănci) care este responsabilă pentru implementarea acestui proces în numele Participantului“Utilizator Autorizat” În cazul în care participantul dorește să-i acorde o astfel de împuternicire angajatului sau unei terțe părți, Participantul trebuie să transmită în prealabil la GS1 documentul de împuternicire pentru angajatul astfel desemnat. Acest document va fi apoi pus la dispoziția participantului prin intermediul site-ului web GS1 LEI. GS1 poate suspenda emiterea oricărui cod LEI până când participantul va transmite GS1 un exemplar original al documentului de împuternicire.

3.3 Participantul se angajează să-și revizuiască anual informațiile de înregistrare utilizând site-ul GS1 LEI. Participantul va notifica cu promptitudine GS1 de orice schimbare(schimbări) la aceste informații, în măsura în care aceste informații au legătură cu înregistrarea, autentificarea sau acordarea împuternicirii pentru orice Participant LEI. Această notificare va fi efectuată prin intermediul site-ului GS1 LEI. În lipsa unei astfel de revizuiri anuale, Participantul recunoaște și este de acord că LEI-ul său va expira la expirarea perioadei de un an.

3.4. Neinformarea promptă a GS1 cu privire la orice modificare a informațiilor de înregistrare, autentificare sau acordare a împuternicirii pentru orice Participant LEI duce la suspendarea utilizării oricăror coduri LEI emise anterior Participantului până la notificarea și actualizarea cu succes a informațiilor la GS1.

3.5. Participantul recunoaște și este de acord că eliberarea codurilor LEI și reînnoirea anuală a acestora va fi condiționată de respectarea de către Participant a cerințelor GLEIF. Orice modificare a cerințelor GLEIF va fi comunicată Participantului de către GS1 printr-un anunț pe site-ul GS1 LEI sau la adresa de contact furnizată de Participant.

3.6 Participantul este de acord să plătească la GS1 taxele stabilite în secțiunea 4 și în conformitate cu lista de prețuri modificată periodic. În cazul în care participantul nu plătește aceste taxe, nici după ce GS1 emite înștiințare de plată către participant, GS1 poate suspenda dreptul de utilizare a site-ului Web GSI LEI de către participant, iar LEI-ul participantului va expira la expirarea perioadei de un an aflată în derulare.

3.7 Participantul trebuie să raporteze prompt GS1 orice modificare care este susceptibilă de a influența datele de referință ale LEI și/ sau ale entității juridice(“LE-RD”).

3.8. Participantul respectă politica de comunicare, așa cum este definită în Anexa 1, cu privire la LEI și/sau LE-RD.

3.9 GLEIF are dreptul de a transfera LEI către orice altă LOU, cu sau fără permisiunea Participantului.

3.10 Transferurile LEI, chiar dacă sunt efectuate la cererea Participantului, nu vor fi supuse niciunei taxe.

3.11 Participantul va transfera integral și irevocabil către GS1 toate drepturile pentru orice LEI care i-a fost alocat de orice altă LOU. Dacă astfel de drepturi nu pot fi transferate, Participantul acordă GS1 o licență irevocabilă de a utiliza și de a administra orice astfel de LEI.

3.12 Participantul recunoaște și este de acord că este obligat să plătească taxele anuale de revalidare și reînnoire pentru LEI.

3.13 Participantul recunoaște și este de acord că un LOU(inclusiv GS1) poate fi obligat de legi aplicabile sau controale interne LOU, să modifice LE-RD.

3.14 Participantul recunoaște și este de acord că poate fi solicita un singur LEI per persoană juridică și este interzisă solicitarea unui al doilea LEI la aceeași LOU sau la orice alt LOU.

3.15 Participantul este de acord că, dacă și în măsura în care, în conformitate cu orice legislație aplicabilă(existentă sau viitoare) un cod LEI ar putea fi supus drepturilor de proprietate intelectuală și Solicitantul va fi considerat deținător al drepturilor, acesta va transfera integral și irevocabil aceste drepturi la GS1 sau, în cazul în care un transfer nu este posibil din punct de vedere legal în conformitate cu legislația aplicabilă, să licențieze în mod irevocabil aceste drepturi la GS1, cu permisiunea de a le sublicenția la GLEIF.

3.16 Participantul este responsabil și răspunzător pentru accesul și utilizarea serviciilor și a site-ului web LEI GS1 de către Utilizatorii Autorizați sau prin intermediul Contului Participantului și pentru respectarea de către Utilizatorii Autorizați a acestor Termeni și Condiții. La înscriere, Participantul va primi detalii de conectare numai pentru utilizatorii autorizați. Participantul va păstra confidențialitatea acestor date de conectare și va notifica imediat GS1 despre orice utilizare neautorizată, reală sau potențială.

4. Taxe și condiții de plată

4.1 Taxele se aplică anual și se bazează pe lista de prețuri modificată periodic.

4.2 Taxele se supun cotei legale de TVA, actualizată periodic. Orice taxă sau taxă suplimentară aferentă serviciilor GS1 va fi plătită de către Participant.

4.3 Taxele sunt datorate și se plătesc în avans la depunerea cererii de LEI pe site-ul Web GS1 LEI sau, în cazul reînnoirii, în momentul verificării anuale a datelor de către Participant în conformitate cu secțiunea 3.3. de mai sus. Plățile se efectuează prin intermediul sistemului de plăți al site-ului web al GS1 LEI. O factură digitală care acoperă taxele datorate pentru anul următor va fi pusă la dispoziția participantului. In cazul platii efectuate de catre Participant utilizand un card de credit, va rugam sa retineti ca debitarea cardului de credit se va face direct si imediat după efectuarea tranzacției.

4.4 Dacă Participantul alege să utilizeze Serviciul solicitat, acesta este de acord să plătească toate taxele implicate. Participantul recunoaște că este obligat să plătească taxe la cerere și pentru reînnoirea unui LEI. Toate taxele pentru servicii vor fi facturate Participantului și nu sunt rambursabile. Participantul este singurul responsabil pentru plata sa. Plățile pentru serviciile disponibile prin intermediul acestui site web sunt procesate de un procesator de plăți terț, Ingenico, și sunt guvernate de termenii și condițiile Ingenico, disponibile aici(https://ingenico.us/terms-and-conditions) și se supun dispozițiilor privind confidențialitatea prevăzute în Appendix 2.

4.5 GS1 va procesa cererile de înregistrare LEI și solicitarea Participantului după primirea plății. Dacă rezultatul validărilor datelor efectuate de GS1 indică faptul că un LEI poate fi înregistrat pentru participant, GS1 înregistrează LEI după validarea datelor și îl notifică participantului. Dacă validarea indică faptul că nu sunt îndeplinite condițiile preliminare tehnice pentru o înregistrare LEI sau dacă cererea a fost incompletă sau incorectă, GS1 este autorizată să respingă înregistrarea LEI. Nu se acordă nici o rambursare către Participant în aceste cazuri.

4.6 GS1 își poate modifica taxele pentru a reflecta inflația sau creșterea costurilor de întreținere a sistemului, sau din orice alte motive legate de costuri. GS1 își poate modifica, oricând, taxele în mod rezonabil. GS1 va comunica participanților o astfel de modificare cu trei luni înainte de intrarea sa în vigoare. Dacă o astfel de modificare crește taxele participantului cu mai mult de cinci procente față de anul precedent, Participantul poate să-și rezilieze acordul care rezultă din acești Termeni și condiții cu GS1 începând cu ultima zi a lunii următoare lunii în care creșterea taxei aplicabile va avea efect.

5. Termen și anulare

5.1 Acordul reglementat de acești Termeni și condiții va rămâne în vigoare până când fie participantul fie GS1 va fi dizolvat sau nu va mai funcționa(complet sau numai ca LOU). Notificarea de reziliere va fi înaintată în scris de către partea care încheie contractul și va fi efectivă după confirmarea primirii de către partea care nu termină.

5.2 Acordul guvernat de acești Termeni și condiții se va încheia dacă: (i) Participantul transferă LEI-ul la un LOU diferit sau la GLEIF, (ii) Participantul renunță la statutul unui participant cărora li se eliberează LEI sau (iii) dacă LEI Participantului este revocat în virtutea faptului că Participantul nu respectă cerințele de revalidare a LEI.

5.3 Acordul poate fi reziliat cu o notificare prealabilă de două săptămâni în cazul în care GLEIF termină acreditarea GS1 ca LOU. În acest caz, orice responsabilitate pentru daunele cauzate de către GS1 participantului este exclusă, în măsura permisă de lege. Nici o taxă nu va fi rambursată.

5.4 Cele menționate anterior nu aduc atingere dreptului uneia dintre părți de a rezilia acordul care rezultă din acești Termeni și condiții din cauza unei încălcări grave sau repetate a obligațiilor contractuale care nu au fost onorate într-o perioadă de 30 de zile calendaristice sau care nu pot fi onorate. Nici o taxă nu va fi rambursată.

6. Răspunderea

6.1 Orice răspundere impusă GS1 pentru orice informație furnizată de Participant în legătură cu procesul său de înregistrare și autentificare va fi exclusă. Participantul va proteja GS1 de orice revendicare sau acuzație care rezultă din faptul că acesta nu a menținut informații exacte, complete și actualizate sau că a furnizat informații incorecte, incomplete sau perimate în scopul înregistrării și autentificării sale.

6.2 GS1 va furniza cu responsabilitate serviciile sale legate de înregistrare, autentificare și emitere de LEI. Fără a aduce atingere celor de mai sus, GS1 nu i se va cere să garanteze că orice informație și/sau orice LEI și/sau orice informație stocată în registrul LEI este exactă și actualizată în orice moment și/sau în orice moment este conformă cu standardul internațional LEI ISO 17442, recomandările FSB și recomandările ROC LEI, conform modificărilor periodice; GS1 nu va fi răspunzător pentru nicio eroare de tipărire sau de ortografie efectuată în astfel de informații. Fără a aduce atingere celor de mai sus, GS1 va corecta prompt orice eroare în urma informării cu privire la apariția acesteia.

6.3 Dacă, din motive de forță majoră sau circumstanțe neprevăzute care depășesc controlul și/sau nu pot fi atribuite GS1, funcționalitatea site-ului Web GSI LEI și/sau a registrului LEI este limitată sau dezactivată, orice obligație GS1 de a opera Site-ul web GS1 LEI și/sau registrul LEI este exclusă pe durata unei astfel de funcționări limitate sau suspendate. “Forța majoră” trebuie să includă incendii; greve; probleme tehnice(inclusiv orice caz de indisponibilitate a rețelei, orice atac de blocare a accesului, orice altă încercare de hacking și așa mai departe) și/sau orice altă circumstanță sau eveniment care depășește controlul GS1 și care nu poate fi atribuit GS1. Orice răspundere GS1 pentru orice daune care rezultă dintr-un eveniment de forță majoră sau orice circumstanță sau eveniment echivalent cu un eveniment de forță majoră va fi exclus.

6.4 Părțile vor fi fiecare răspunzătoare în cazul unor daune cauzate de reaua intenție sau neglijența gravă. În cazul apariției oricărui caz de neglijență, fiecărei părți îi revine răspunderea exclusivă: (a) în cazul unei încălcări a oricărei obligații contractuale semnificative, îndeplinirea fiind indispensabilă pentru acordul care rezultă din acești Termeni și condiții(adică orice îndatorire pe care o parte ar fi putut să o aștepte în mod rezonabil să fie îndeplinită de cealaltă parte); sau(b) în caz de prejudiciu adus vieții, integrității sau a sănătății.

6.5 În caz de neglijență, răspunderea materială se limitează la valoarea pierderii, prejudiciului sau pagubei previzibile în mod rezonabil.

6.6 În eventualitatea unei pierderi de date, răspunderea fiecărei părți este exclusă în măsura în care această pierdere este imputabilă acelei părți care nu a reușit să furnizeze date relevante, pentru a se asigura că toate datele pierdute pot fi recuperate cu un efort rezonabil.

6.7 Participantul poate accesa în Registrul LEI, coduri LEI emise de alte LOU, în măsura în care GS1 a obținut astfel de LEI din surse publice. GS1 va procesa, cu atenția și cu grija cuvenită orice astfel de informații referitoare la codurile LEI și, dacă este necesar, le va edita și reformata pentru a facilita accesul la aceste informații și înțelegerea acestora. Orice verificare GS1 conform căreia aceste informații LEI ale terților respectă fie cerințele actuale ale standardelor relevante, fie recomandările referitoare la aceste standarde va fi exclusă; GS1 nu garantează că informațiile asociate LEI ale terților sunt complete, exacte și/sau actualizate. GS1 nu garantează, în legătură cu aceste informații ale terțelor părți, dacă, la nivel global, s-ar putea să fi fost emise mai multe LEI pentru o astfel de entitate juridică, și GS1 își declină în mod expres răspunderea pentru astfel de date.

6.8 Prevederile menționate mai sus se vor aplica oricăror agenți ai uneia dintre părțile la acord care rezultă din acești Termeni și condiții.

7. Date

7.1 GS1 poate oferi acces nelimitat la orice informație furnizată de Participant în legătură cu procesul de înregistrare și autentificare; orice LEI pentru care participantul solicită și care a fost emis Participantului, în conformitate cu cerințele standardului internațional LEI ISO 17442, cu recomandările FSB și cu recomandările LEI ROC, fiecare modificată și actualizată periodic. Un astfel de acces trebuie să includă furnizarea de informații și coduri LEI părților terțe, precum și utilizarea, stocarea și prelucrarea acestor informații de către terți.

7.2 Participantul autorizează GS1 să pună datele sale la dispoziția terților, să fie utilizate, stocate și prelucrate de către sau în numele GS1.

7.3. Prevederile specifice privind protecția datelor prevăzute la punctulAppendix 2 se aplică în legătură cu platforma de plată utilizată de GS1.

8. Dispoziții generale

8.1 Acești Termeni și condiții sunt reglementate de legea belgiană, prin care aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor din 1980(“CISG”) va fi exclusă.

8.2. Locul de desfășurare și jurisdicția pentru soluționarea oricărui diferend care decurge din acordul care rezultă din acești Termeni și condiții va fi Bruxelles, Belgia.

8.3 Dacă vreuna dintre prevederile acestor Termeni și condiții este sau devine invalidă, valabilitatea celorlalte prevederi va rămâne în vigoare și nu va fi afectată. Într-un astfel de caz, părțile înlocuiesc orice dispoziție care devine ineficientă printr-un acord scris, în care eficacitatea și fezabilitatea sunt cât se poate de apropiate de intențiile operative și economice ale clauzei nevalabile, în măsura permisă de legea aplicabilă. Prevederile de mai sus se aplică și oricărei erori administrative sau efectului neintenționat al unei clauze din acordul care rezultă din acești Termeni și condiții.

8.4 Acești Termeni și condiții vor fi supuși modificărilor în măsura în care modificările sunt necesare conform cerințelor GLEIF, prin lege sau prin controale interne LOU. Participantul mai recunoaște că GS1 își rezervă dreptul de a modifica din când în când aceste Termeni și condiții. GS1 este de acord ca modificările aduse la Termeni și condiții să fie puse la dispoziția proprietarului mărcii(fie direct, fie prin intermediul sursei sale de date GS1 selectate) cu cel puțin șaizeci(60) de zile înainte de data intrării în vigoare și vor intra în vigoare în relația cu proprietarul mărcii la data efectivă menționată

8.5 În măsura în care documentele sau informațiile(inclusiv acești Termeni și Condiții) sunt puse la dispoziție pe site-ul GS1 LEI în diferite limbi, în caz de discrepanțe între diferitele versiuni lingvistice, versiunea în limba engleză prevalează. Formularea în limba engleză are, de asemenea, prioritate în ceea ce privește interpretarea și semnificația formulării utilizate. Versiunile în alte limbi(traduceri) sunt înțelese ca fiind furnizate doar pentru ușurință.

8.6 Toate notificările care trebuie furnizate în baza prezentului acord trebuie să fie în scris(inclusiv prin e-mail) la adresa înregistrată pentru cealaltă parte, locul principal de activitate sau adresa identificată pe pagina sa web sau adresa(e-mail) identificată la înregistrarea pentru a utiliza Serviciile sau actualizată de către utilizatorul autorizat din când în când.

8.7 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în acești Termeni și condiții, Participantul este de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală din și pe site-ul GS1 LEI, serviciile și orice metadate sunt proprietatea GS1 sau a licențiatorilor săi.

8.8 Participantul recunoaște că GS1 își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții din când în când și maxim o dată pe an. Termenii și Condițiile modificate vor fi puse la dispoziția Participantului cu ocazia următoarei verificări anuale ulterioare de către Participant a datelor sale în conformitate cu secțiunea 3.3 și vor deveni imediat aplicabile.

8.9 GS1 va gestiona toate datele personale(inclusiv orice date personale ale unui utilizator autorizat) în conformitate cu“Politica de confidențialitate” disponibilă pe GS1 LEI Website.

8.10 Toate notificările care trebuie furnizate în baza prezentului contract vor fi în scris(inclusiv e-mail) la adresa de afaceri înregistrată a celeilalte părți, locul principal de activitate sau adresa identificată pe pagina sa web sau adresa(e-mail) indicată la înregistrarea pentru a utiliza Serviciile sau actualizată de către utilizatorul autorizat din când în când.

8.11 Nerespectarea de către GS1 a unui drept în conformitate cu acești Termeni și condiții nu va fi considerată o renunțare la exercitarea acestui drept. Nici o renunțare la vreun drept prezentat aici nu va fi considerată efectivă dacă nu este dată în scris și semnată de GS1.

Informații suplimentare

Glosar