LEI cho ngân hàng, công ty đầu tư, quản lý tài sản