[Translate to Vietnamese:] Europäische Finanzmarktverordnung MiFIR

Die MiFIR Verordnung regelt die Umsetzung der MiFID II Richtlinie, also der Richtlinie über Märkte in Finanzinstrumenten.

Quy định kèm theo của EU này MiFIR yêu cầu đăng ký Mã số nhận dạng pháp nhân LEI tại điều 26, đoạn 6.

Quy định MiFIR Điều 26 Nghĩa vụ báo cáo giao dịch (trích)

1.   Các công ty đầu tư thực hiện các giao dịch bằng công cụ tài chính phải báo cáo chi tiết đầy đủ và chính xác của các giao dịch đó cho cơ quan có thẩm quyền càng nhanh càng tốt và không muộn hơn ngày kết thúc ngày làm việc tiếp theo.

Các cơ quan có thẩm quyền, theo Điều 85 của Chỉ thị 2014/65 / EU, thiết lập các thỏa thuận cần thiết để đảm bảo rằng cơ quan có thẩm quyền của thị trường liên quan nhất về tính thanh khoản cho các công cụ tài chính đó cũng nhận được thông tin đó .

Các cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp cho ESMA, theo yêu cầu, mọi thông tin được báo cáo theo Điều khoản này. […]

3.   Đặc biệt, các báo cáo phải bao gồm chi tiết về tên và số lượng của các công cụ tài chính được mua hoặc bán, số lượng, ngày và thời gian thực hiện, giá giao dịch, một chỉ định để xác định khách hàng  trên mà công ty đầu tư thay mặt đã thực hiện giao dịch đó, một chỉ định để xác định những người và các thuật toán máy tính trong công ty đầu tư chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư và việc thực hiện giao dịch, một chỉ định để xác định sự từ bỏ hiện hành mà giao dịch đã diễn ra , phương tiện xác định các công ty đầu tư có liên quan và chỉ định để xác định bán khống như được định nghĩa trong Điều 2 (1) (b) của Quy định (EU) số 236/2012 đối với bất kỳ cổ phần và nợ có chủ quyền nào trong phạm vi Điều khoản 12, 13 và 17 của Quy chế đó. Đối với các giao dịch không được thực hiện trên một địa điểm giao dịch, các báo cáo sẽ bao gồm chỉ định xác định các loại giao dịch phù hợp với các biện pháp được thông qua theo Điều 20 (3) (a) và Điều 21 (5) (a). Đối với các sản phẩm phái sinh hàng hóa, báo cáo sẽ cho biết liệu giao dịch có giảm rủi ro theo cách khách quan có thể đo lường được hay không theo Điều 57 của Chỉ thị 2014/65 / EU.   […]

6.   Khi báo cáo chỉ định xác định khách hàng như được yêu cầu trong đoạn 3 và 4, các công ty đầu tư sẽ sử dụng mã định danh pháp nhân được thiết lập để xác định khách hàng là pháp nhân. […]

Mã định danh pháp nhân (LEI), được đề cập đến trong quy định của Liên minh Châu Âu MiFIR, được cấp cho pháp nhân có liên quan bởi một tổ chức được công nhận có tên Đơn vị điều hành cục bộ (LOU).

Gia hạn mã LEI của bạn

  • Yêu cầu trong vòng chưa đầy 2 phút
  • Không có chi phí phát sinh
  • Mẫu đơn đăng ký đơn giản 

Gia hạn

Chuyển giao mã LEI của bạn

  • Yêu cầu chỉ trong 2 phút
  • Chuyển giao miễn phí
  • Gia hạn đồng thời

Chuyển giao

Các câu hỏi thường gặp

Đối với các câu hỏi thường gặp nhất, vui lòng xem phần câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện mã LEI, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email. Đối với tất cả các yêu cầu khác, vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ và đội ngũ phục vụ khách hàng tận tâm của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn ngay lập tức.