Trung gian tài chính

Các trung gian tài chính kết nối cung và cầu trên thị trường vốn