Yêu cầu LEI trong Quy định về Giao dịch Tài trợ Chứng khoán của Liên minh Châu Âu (SFTR)

[3] ESMA updates its statement on the implementation of LEI requirements for third-country issuers under the SFTR reporting regime

 

[1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

[2] Theo Điều 2 Quy định do Ủy ban Ủy quyền 2019/363, các thực thể sau sẽ được xác định với LEI: người thụ hưởng, người môi giới, CCP, thành viên bù trừ, người cho vay đại lý , Người tham gia CSD, đại lý ba bên, pháp nhân gửi báo cáo và pháp nhân chịu trách nhiệm báo cáo.