Yêu cầu LEI trong Quy định về Giao dịch Tài trợ Chứng khoán của Liên minh Châu Âu (SFTR)

[3] Để đảm bảo việc thực hiện suôn sẻ các yêu cầu về LEI theo chế độ báo cáo SFTR, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) sẽ cho phép, trong một khoảng thời gian lên đến mười hai tháng sau khi kích hoạt các yêu cầu báo cáo SFTR, gửi báo cáo bỏ qua LEI của các tổ chức phát hành nước thứ ba (không có LEI) liên quan đến chứng khoán được cho vay, mượn hoặc cung cấp làm tài sản thế chấp trong SFT. Việc nới lỏng một phần các quy tắc xác thực chỉ áp dụng cho các LEI của các tổ chức phát hành ở nước thứ ba và biện pháp tạm thời sẽ chỉ có hiệu lực cho đến ngày 13 tháng 4 năm 2021.

 

[1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

[2] Theo Điều 2 Quy định do Ủy ban Ủy quyền 2019/363, các thực thể sau sẽ được xác định với LEI: người thụ hưởng, người môi giới, CCP, thành viên bù trừ, người cho vay đại lý , Người tham gia CSD, đại lý ba bên, pháp nhân gửi báo cáo và pháp nhân chịu trách nhiệm báo cáo.