Tìm kiếm toàn bộ cơ sở dữ liệu trực tiếp của LEI

Sử dụng tìm kiếm Mã định danh pháp nhân để tìm kiếm toàn bộ cơ sở dữ liệu trực tiếp của LEI cũng như cơ sở dữ liệu LEI toàn cầu.

Các câu hỏi thường gặp

Đối với các câu hỏi thường gặp, vui lòng xem tại phần Câu hỏi thường gặp (FAQ). Nếu bạn đang cố gắng kiểm tra một hồ sơ LEI, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email. Đối với tất cả các câu hỏi khác, vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ và nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sớm nhất.