Warunki

Standardowe warunki rejestracji identyfikatora podmiotu prawnego (LEI)

1. Zakres

1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez GS1 Germany GmbH (dalej zwana „GS1 Germany”) na rzecz uczestników; przy czym przedmiotowe usługi odnoszą się do rejestracji uczestnika i wniosków o wydanie, odnowienie lub zarządzanie wszelkimi identyfikatorami podmiotów prawnych (dalej zwane „LEI”).

1.2. Niniejsze standardowe warunki podlegają wymogom normy LEI ISO 17442; zalecenia wydane przez Radę Stabilności Finansowej (FSB); oraz zalecenia wydane przez Komisję Nadzoru Regulacyjnego LEI (LEI ROC), uwzględniając zmiany wprowadzane co jakiś czas.

2. Zakres usług świadczonych przez GS1 Germany

2.1. Aby proces składania wniosku oraz nadawania kodu LEI był możliwy, konieczne jest, aby każda firma uczestnicząca (dalej zwana „Uczestnikiem”) była zarejestrowana i aby Uczestnik w trakcie rejestracji przeszedł przez proces uwierzytelniania. GS1 Germany dostarcza witrynę internetową (dalej zwaną „stroną internetową GS1 Germany”) dla wspomnianego procesu rejestracji i uwierzytelniania oraz zapewnia Uczestnikowi wsparcie w trakcie takiego procesu.

2.2. Po zakończeniu procesu rejestracji Uczestnik otrzymuje swoje dane dostępowe do strony internetowej GS1 Germany. Po zalogowaniu się na stronie internetowej GS1 Germany za pomocą wspomnianych danych dostępowych Uczestnik ma prawo zarejestrować na stronie internetowej GS1 Germany jeden lub kilka kodów LEI. W przypadku każdego Uczestnika, który potrzebuje dwóch lub więcej kodów LEI, GS1 Germany na stronie internetowej GS1 Germany udostępni opcję zbiorowej rejestracji kodów LEI .

2.3. Umowa między GS1 Germany a Uczestnikiem (zwana dalej „Umową”) wchodzi w życie (a) po wypełnieniu i przesłaniu przez Uczestnika formularza rejestracyjnego za pośrednictwem strony internetowej GS1 Germany; oraz (b) w momencie wydania, przez GS1 Germany, potwierdzenia odbioru przez GS1 Germany danych rejestracyjnych Uczestnika.

2.4. Po otrzymaniu jakiegokolwiek wniosku o nadanie kodu LEI, GS1 Germany sprawdzi, czy kod LEI nie został wcześniej wydany Uczestnikowi za pośrednictwem innej jednostki (LOU). Jeżeli Uczestnik otrzymał wcześniej kod LEI za pośrednictwem innej jednostki LOU, Uczestnikowi przysługuje prawo do przypisania tego kodu LEI do GS1 Germany.

2.5. GS1 Germany opublikuje w repozytorium LEI informacje rejestracyjne i uwierzytelniające dotyczące każdego Uczestnika oraz kod LEI każdego Uczestnika.

2.6. GS1 Germany ma prawo rozszerzyć zakres, zmodyfikować lub zawiesić działanie strony internetowej GS1 Germany i repozytorium LEI.

2.7. W ramach procesu rejestracji i uwierzytelniania GS1 Germany przeprowadzi roczny przegląd informacji dostarczonych przez Uczestnika. 

2.8. Godziny pracy; czasy na reakcję
Strona internetowa GS1 Germany jest dostępna siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.         
Dział obsługi klienta GS1 Germany jest dostępna dla Uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego), z wyjątkiem świąt.      
Zapytania uczestników i wnioski rejestracyjne są przetwarzane przez EOB w następnym dniu roboczym.  &nbsp

3. Obowiązki uczestników; informacje prawne

3.1. Uczestnik przekaże GS1 Germany wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do rejestracji i uwierzytelniania. Uczestnik zagwarantuje, że wszystkie informacje dostarczane przez Uczestnika są kompletne i dokładne. W przypadku, gdy Uczestnik poda niedokładne informacje, GS1 Germany ma prawo odmówić dostępu do strony internetowej GS1 Germany, identyfikując w tym celu wszelkie kody LEI, które zostały wcześniej wydane temu Uczestnikowi.

3.2. W związku z procesem rejestracyjnym i uwierzytelniania koniecznym może się okazać udzielenie przez Uczestnika pełnomocnictwa pracownikowi Uczestnika, który jest odpowiedzialny za wdrożenie takiego procesu. Jeżeli Uczestnik pragnie udzielić takiego pełnomocnictwa wszystkim swoim pracownikom, to Uczestnik najpierw przekaże GS1 Germany odpowiednie pisemne pełnomocnictwo dla poszczególnego pracownika. Dokument taki zostanie następnie udostępniony Uczestnikowi za pośrednictwem strony internetowej GS1 Germany. GS1 Germany jest uprawniona do zawieszenia wydawania jakiegokolwiek kodu LEI do momentu przedłożenia przez Uczestnika oryginału kopii przedmiotowego pełnomocnictwa.

3.3. Uczestnik wyraża zgodę na coroczny przegląd swoich danych rejestracyjnych. O wszelkich zmianach wprowadzanych w tych informacjach należy niezwłocznie powiadomić GS1 Germany, o ile informacje te dotyczą procesu rejestracji, uwierzytelnienia lub udzielenia pełnomocnictwa, odnoszących się do któregokolwiek kodu LEI danego Uczestnika. Powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej GS1 Germany.

3.4. Brak terminowego powiadomienia GS1 Germany o jakichkolwiek zmianach w informacjach na temat rejestracji, uwierzytelnienia lub udzielenia pełnomocnictwa jakiemukolwiek Uczestnikowi LEI spowoduje zablokowanie możliwości korzystania z jakiegokolwiek wcześniej nadanego kodu LEI.

3.5. Przyjmuje się, że Uczestnik jest świadomy faktu, że nadanie jakiegokolwiek kodu LEI i jego coroczne odnowienie jest uwarunkowane przestrzeganiem przez Uczestnika wymogów Globalnej fundacji identyfikacji prawnej (GLEIF). Uczestnik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach w tych wymaganiach.

3.6. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie opłat zgodnie z ust. 4, zgodnie z okresowo aktualizowanym cennikiem. Jeżeli Uczestnik nie dokona tych opłat, w tym w przypadku wcześniejszego przekazania Uczestnikowi wezwania do zapłaty, GS1 Germany będzie mieć prawo do zablokowania Uczestnikowi możliwość dalszego korzystania ze Strony internetowej GS1 Germany.

3.7. Uczestnik zgadza się niezwłocznie informować GS1 Germany o wszelkich zmianach mających ewentualny wpływ na identyfikator podmiotu prawnego (LEI) i/lub na dane referencyjne podmiotu prawnego (LE-RD).

3.8. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania polityki informacyjnej, określonej w Załączniku nr 1, dotyczącej identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i/lub danych referencyjnych podmiotu prawnego (LE-RD).

3.9. Fundacja GLEIF jest uprawniona do przeniesienia poszczególnych kodów LEI do wszelkich innych jednostek LOU, za zgodą lub bez zgody Uczestnika. 

3.10. Przeniesienie kodu LEI, nawet jeśli odbywa się na wniosek Uczestnika, nie podlegają opłacie.

3.11. Uczestnik w pełni i nieodwołalnie przeniesie na GS1 Germany wszelkie prawa do jakiegokolwiek kodu LEI, który został przydzielony Uczestnikowi. Jeżeli prawa te nie mogą zostać przeniesione, Uczestnik niniejszym udziela GS1 Germany nieodwołalnej licencji na każdy taki kod LEI.

3.12. Uczestnik jest świadom, że jest zobowiązany do uiszczenia corocznej opłaty za przywrócenie ważności i odnowienie kodu LEI.

3.13. Uczestnik jest świadom, że zgodnie z obowiązującym prawem lub w związku z wewnętrznymi kontrolami jednostki LOU, dana jednostka może być zobligowana do zmiany danych referencyjnych LE-RD.

4. Opłaty; warunki płatności

4.1. Opłaty, których będą dokonywane raz do roku, będą oparte cenniku, które może ulegać okresowym zmianom.

4.2. Do opłat stosuje się ustawową stawkę VAT, która może ulec okresowym zmianom. Wszelkie dodatkowe podatki, opłaty lub prowizje związane z usługami GS1 Germany, których płatność jest należna od każdego Uczestnika, którego miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Niemiec, są opłacane przez tego Uczestnika.

4.3. Opłata staje się wymagalna z chwilą wystawienia faktury w postaci elektronicznej.

4.4. GS1 Germany jest uprawniona do zmiany warunków dotyczących opłat w celu dostosowania się do inflacji lub zrekompensowania rosnących kosztów utrzymania systemu i konserwacji, lub do zmiany warunków dotyczących opłat z innych przyczyn związanych z kosztami. GS1 Germany ma prawo modyfikować ustalenia w zakresie opłat w uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 315 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). GS1 Germany ogłosi taką zmianę z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli modyfikacja taka spowoduje, że opłaty Uczestnika będą wyższe o ponad pięć procent niż opłaty wniesione przez Uczestnika w roku poprzednim, w tedy Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo rozwiązania Umowy, z przyczyn uzasadnionych, wraz z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedmiotowy wzrost opłaty zaczął obowiązywać.

5. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

5.1. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu zakończenia działalności przez Uczestnika lub GS1 Germany. Wypowiedzenie umowy powinno być w formie pisemnej i powinno być sporządzone w wyznaczonym w umie języku.

5.2. Niniejsza Umowa wygasa również w sytuacji, gdy Uczestnik zrzeknie się statusu uczestnika, któremu nadano kod LEI, lub jeżeli jego kod LEI zostanie unieważniony z powodu nieprzestrzegania przez Uczestnika wymogów, które mogą zacząć obowiązywać w trakcie ponownego procesu walidacji. 

5.3. Dopuszczalne jest rozwiązanie Umowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli fundacja GLEIF wypowie umowę główną z GS1 Germany. W takim przypadku GS1 Germany nie jest zobowiązana do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

5.4. Powyższe postanowienia nie naruszają prawa każdej ze stron do wypowiedzenia Umowy z przyczyn uzasadnionych.

6. Odpowiedzialność prawna

6.1. GS1 Germany nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje przekazane przez Uczestnika w związku z procesem rejestracji i uwierzytelniania.

6.2. GS1 Germany będzie świadczyć usługi związane z rejestracją, uwierzytelnianiem i wydawaniem kodów LEI z należytą troską i starannością. Niezależnie od powyższego GS1 Germany nie będzie uznawana ani interpretowana jako udzielająca jakiejkolwiek gwarancji, że wszelkie wydane informacje i/lub wszelkie kody LEI i/lub wszelkie informacje przechowywane w repozytorium LEI będą zawsze dokładne i aktualne i/lub przez cały czas będzie zgodne z międzynarodowym standardem LEI ISO 17442, zaleceniami Rady Stabilności Finansowej (FSB) oraz zaleceniami Komisji Nadzoru Regulacyjnego LEI (LEI ROC), z późniejszymi okresowymi poprawkami wprowadzanymi przez oba organy; GS1 Germany nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędy pisarskie lub ortograficzne, które mogą wystąpić w takich informacjach. Niezależnie od powyższego GS1 Germany zgadza się skorygować każdy taki błąd niezwłocznie w dniu następującym po dniu jego wykrycia.

6.3. Jeżeli z przyczyn wynikających z działania siły wyższej lub z powodu nieprzewidywalnych okoliczności, których nie można przypisać GS1 Germany i nad którymi GS1 Germany nie posiada kontroli, funkcjonalność Strony internetowej GS1 Germany i/lub Repozytorium LEI została ograniczona lub dezaktywowana, wszelkie obowiązki GS1 Germany, polegające na obsługiwaniu strony internetowej i/lub repozytorium, zostaną zniesione na czas trwania takiego ograniczenia lub na czas, w którym taka funkcjonalność jest dezaktywowana. Pojęcie „siły wyższej” obejmuje pożary; strajki pracownicze; lokauty; awarie techniczne (w tym wszelkie przypadki niedostępności sieci, ataki polegające na odmowie dostępu, wszelkie inne przypadki włamań itp.) i/lub wszelkie inne okoliczności lub zdarzenia, nad którymi GS1 Germany nie posiada kontroli, i na których nie można przypisać GS1 Germany. GS1 Germany nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej lub okoliczności, które są równoważne z okolicznościami siły wyższej.

6.4. Strony ponoszą wzajemną odpowiedzialność tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. W przypadku nieznacznego zaniedbania, każda ze stron ponosi odpowiedzialność wyłącznie (a) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek istotnego zobowiązania umownego, którego spełnienie jest niezbędne do należytego wykonania Umowy (tj. jakiegokolwiek zobowiązania, którego należytego spełnienia jedna ze stron mogła oczekiwać od drugiej strony); lub (b) w przypadku jakiegokolwiek szkody dotyczące życia, obrażeń ciała lub zdrowia.

6.5. W każdej sytuacji, gdy dochodzi do nieznacznego zaniedbania odpowiedzialność pieniężna zostanie ograniczona do wysokości przewidywalnej straty, szkody lub uszkodzenia, które zwykle powstałyby w takiej sytuacji.

6.6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych chyba, że utrata wynika z nieutworzenia kopii zapasowej istotnych danych, co, przy podjęciu uzasadnionych środków, umożliwiłoby ich odzyskanie.

6.7. Uczestnik posiada dostęp do repozytorium kodów LEI wydanych przez inne jednostki LOU, o ile GS1 Germany uzyskała takie kody LEI ze źródeł publicznych. GS1 Germany będzie z należytą troską i starannością przetwarzać wszelkie informacje związane z każdym takim kodem LEI, a jeśli to konieczne, będzie te informacje edytować i zmieniać ich format w celu ułatwienia do nich dostępu i uproszczenia sposobu ich wyświetlania. Wszelkie weryfikacje przeprowadzane przez GS1 Germany w celu sprawdzenia czy takie informacje z zakresu LEI, pochodzące od osób trzecich, są zgodne z aktualnymi standardami lub z zaleceniami dotyczącymi takich standardów są wyłączone; GS1 Germany nie będzie uznawana ani interpretowana jako udzielająca jakiejkolwiek gwarancji, że takie informacje pochodzące od osób trzeci są kompletne, dokładne i/lub aktualne. GS1 Germany nie będzie uznawana ani interpretowana jako udzielająca jakiejkolwiek gwarancji na informacje przekazane przez osoby trzecie, że danemu podmiotowi prawnemu wydano więcej kodów LEI na całym świecie. W związku z tym GS1 Germany nie ponosi odpowiedzialności za te dane.

6.8. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie do każdego przedstawiciela którejkolwiek ze stron Umowy.

7. Dane

7.1. GS1 Germany ma prawo do nieograniczonego dostępu do wszelkich informacji dostarczonych przez Uczestnika w związku z procesem rejestracji i uwierzytelniania; do informacje na temat każdego kodu LEI, o który Uczestnik złożył wniosek i który został mu wydany, zgodnie z międzynarodowym standardem LEI ISO 17442, zaleceniami Rady Stabilności Finansowej (FSB) oraz zaleceniami Komisji Nadzoru Regulacyjnego LEI (LEI ROC), z późniejszymi okresowymi poprawkami wprowadzanymi przez oba organy. Dostęp taki obejmuje udostępnianie informacji i kodów LEI osobom trzecim, a także wykorzystywanie, przechowywanie i przetwarzanie takich informacji przez osoby trzecie.

7.2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie upoważnienia osobom trzecim w związku z wykorzystywaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych Uczestnika.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejsze warunki standardowe podlegają prawu niemieckiemu, zgodnie z którym nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG).

8.2. Miejscem wykonania oraz sądem właściwym, w przypadku sporów wynikających z Umowy, jest miasto oraz sąd z miasta, w którym znajduje się siedziba GS1 Germany, o ile Uczestnik jest przedsiębiorcą lub podmiotem prawnym podlegającym prawu publicznemu.

8.3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy są lub stają się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zastępują wszelkie postanowienia, które stają się nieskuteczne, pisemnym przymierzem, którego skuteczność i wykonalność są jak najbliższe intencjom ekonomicznym tego nieskutecznego postanowienia, pod warunkiem, że prawo na to zezwala. Powyższe ma również zastosowanie do każdej luki w Umowie.

8.4. Standardowe warunki (Allgemeine Geschäftsbedingungen) mogą ulec zmianie, jeżeli zmiana taka jest wymagana przez prawo lub w wyniku wewnętrznych kontroli jednostki LOU.

Informacje dodatkowe

Glosariusz