LEI Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek a Globális jogalany-azonosító (LEI) regisztrációjához 

1. Hatály

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatásra alkalmazandók, amelyet a GS1 Germany GmbH (a továbbiakban, „GS1 Németország”) a Szerződő fél regisztrációja és valamely Jogalany-azonosító (a továbbiakban, „LEI”) igénylése, megújítása vagy kezelése során nyújt. 

1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekre a mindenkori hatályos alábbi rendelkezések alkalmazandók: az ISO 17442 LEI szabvány; a Pénzügyi Stabilitási Testület (Financial Stability Board (FSB)) és a LEI Szabályozás-felügyeleti Bizottság (Regulatory Oversight Committee - LEI ROC) iránymutatásai. 

2. A GS1 Németország által biztosítandó szolgáltatások köre

2.1. A LEI azonosító igényléséhez és kiadásához a Szerződő társaság (a továbbiakban, „Szerződő fél”) regisztrációja szükséges, valamint az, hogy a Szerződő fél egy hitelesítési eljárásban vegyen részt a regisztrációs folyamat során. A fenti regisztrációhoz és hitelesítéshez a GS1 Németország egy weboldalt (a továbbiakban, GS1 Németország weboldala) biztosít, és a Szerződő fél számára a folyamathoz szükséges támogatást nyújt. 

2.2. A regisztrációs folyamat végén a Szerződő fél megkapja a GS1 Németország weboldalához szükséges hozzáférési adatokat. Amint a Szerződő fél az említett hozzáférési adatokkal belép a GS1 Németország weboldalára, jogosulttá válik arra, hogy egy vagy több LEI azonosítót regisztráljon a GS1 Németország weboldalán. Azon Szerződő felek számára, akiknek kettő vagy több LEI azonosítóra van szükségük, a GS1 Németország csoportos LEI regisztrációs lehetőséget biztosít a weboldalán. 

2.3. A GS1 Németország és a Szerződő fél közötti megállapodás (a továbbiakban, „Megállapodás”) akkor lép hatályba, ha (a) a GS1 Németország weboldalán található regisztrációs űrlapot a Szerződő fél kitölti és elküldi; és (b) a GS1 Németország visszaigazolást küld a Szerződő fél regisztrációs adatainak GS1 Németország által történő kézhezvételéről.

2.4. A LEI azonosító igénylés kézhezvételével a GS1 Németország ellenőrzi, hogy az adott Szerződő fél számára megtörtént-e már a LEI azonosító kibocsátása egy másik operatív egységen (Helyi Operatív Egység, LOU) keresztül. Amennyiben a Szerződő fél rendelkezik már egy másik Helyi Operatív Egységen keresztül kibocsátott LEI azonosítóval, a Szerződő fél jogosult ezt a LEI azonosítót a GS1 Németországhoz átvinni

2.5. A GS1 Németország valamennyi Szerződő fél regisztrációs és hitelesítési adatait, valamint LEI azonosítóit közzé teszi a LEI Adattárban.

2.6. A GS1 Németország jogosult a GS1 Németország weboldala és a LEI Adattár működési körének kiterjesztésére, annak módosítására, illetve működésének felfüggesztésére. 

2.7. A GS1 Németország évente felülvizsgálja a regisztrációs és hitelesítési folyamat során a Szerződő fél által nyújtott információkat.

2.8. Ügyintézési és válaszadási idő

A GS1 Németország weboldala heti 7 napon keresztül a hét minden napján, napi 24 órán át rendelkezésre áll.

A GS1 Németország ügyfélszolgálata a hivatalos munkaszüneti napok kivételével, hétfőtől péntekig (közép-európai idő szerint) 9h-tól 16h-ig érhető el a Szerződő felek számára.

   

3. A Szerződő fél feladatai; jognyilatkozat

3.1. A Szerződő fél biztosítja a GS1 Németország számára a regisztrációs és hitelesítési folyamathoz szükséges valamennyi információt és dokumentumot. A Szerződő fél szavatolja a Szerződő fél által rendelkezésre bocsátott valamennyi információ teljességét és pontosságát. Abban az esetben, ha a Szerződő fél pontatlan információt ad meg, a GS1 Németország jogosult visszavonni a Szerződő fél hozzáférését a GS1 Németország weboldalához, és beazonosítani azokat az adott Szerződő félnek kiadott LEI azonosítókat, amelyek a fentiekkel kapcsolatban érintettek.

3.2. A regisztrációs és hitelesítési folyamattal kapcsolatban szükség lehet arra, hogy a Szerződő fél meghatalmazást adjon a folyamat végrehajtásával megbízott alkalmazottja számára. Amennyiben a Szerződő fél meghatalmazást kíván adni valamely alkalmazottja számára, úgy a Szerződő fél először benyújtja az adott alkalmazottra vonatkozó írásos meghatalmazást a GS1 Németországnak. Ezt a dokumentumot a GS1 Németország weboldalán keresztül a Szerződő fél rendelkezésére kell bocsátani. A GS1 Németország jogosult a LEI azonosító kiadásának felfüggesztésére mindaddig, amíg a Szerződő fél az eredeti meghatalmazás másolatát a GS1 Németország rendelkezésére nem bocsátja.

3.3. A Szerződő fél beleegyezik, hogy a regisztrációs információkat évente áttekinti. Az ezen információkat érintő bármilyen változásról haladéktalanul értesíteni kell a GS1 Németországot, amennyiben az információ regisztrációra, hitelesítésre vagy bármely Szerződő fél LEI azonosítóját érintő meghatalmazás biztosítására vonatkozik. Az ilyen bejelentéseket a GS1 Németország weboldalán kell közölni.

3.4. A GS1 Németország időben történő értesítésének elmulasztása, a regisztrációra, a hitelesítésre vagy bármely a Szerződő fél LEI azonosítóját érintő meghatalmazás biztosítására vonatkozóan, a korábban kibocsátott LEI azonosító használatának letiltásával jár.

3.5. A Szerződő félnek tisztában kell lennie azzal, hogy a LEI azonosító kiadásának és éves megújításának előfeltétele, a GLEIF által előírt követelmények betartása. A követelmények változásáról a Szerződő fél értesítést kap.

3.6. A Szerződő fél elfogadja, hogy a díjak fizetését a 4. részben foglalt rendelkezéseknek megfelelően az aktuális díjjegyzék alapján teljesíti. Amennyiben a Szerződő fél nem teljesíti a díjfizetést, beleértve azt az esetet is, ha korábban már fizetési felszólítást küldtek számára, a GS1 Németország jogosult a Szerződő felet kizárni a GS1 Németország weboldalának használatából. 

3.7. A Szerződő fél vállalja, hogy a Jogalany-azonosítót (LEI) és/vagy LE-RD-t (Jogi Személy Referencia adat) esetlegesen érintő módosításokról változásokról haladéktalanul értesíti a GS1 Németországot.

3.8. A Jogalany-azonosító (LEI) és/vagy LE-RD (Jogi Személy Referencia adat) tekintetében a Szerződő fél köteles betartani az 1. Mellékletben foglalt kommunikációs politikát.

3.9. A GLEIF a Szerződő fél engedélyével és anélkül is jogosult a vonatkozó LEI azonosítókat egy másik Helyi Operatív Egységbe átvinni.

3.10. A LEI azonosítók átvitele abban az esetben sem díjköteles, ha a Szerződő fél kérésére történt.

3.11. A Szerződő fél teljes körűen és visszavonhatatlanul átruházza a GS1 Németországra a LEI azonosítók által a Szerződő félnek biztosított jogokat. Amennyiben ezeket a jogokat nem lehet átruházni, a Szerződő fél az ilyen LEI azonosítókra vonatkozó visszavonhatatlan licenszt is biztosítja a GS1 Németország számára.

3.12. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a LEI azonosító újraérvényesítéséért és megújításáért köteles éves díjat fizetni.

3.13. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy kötelező erejű jogszabály vagy a Helyi Operációs Egység (LOU) belső irányítási szabályzata értelmében a Helyi Operációs Egység (LOU) adott esetben köteles a LE-RD-t megváltoztatni.

4. Díjak; Fizetési feltételek

4.1. Az évente fizetendő díjakat a mindenkori díjjegyzék alapján kell fizetni.

4.2. A díjakat a jogszabályban rögzített, mindenkori forgalmi adó terheli. A GS1 Németország szolgáltatásaira vonatkozó, olyan egyéb adókat, díjakat és költségeket, amelyek amiatt merülnek fel, hogy a Szerződő fél Németországon kívüli székhelyű, az ilyen Szerződő félnek kell megfizetnie.

4.3. A díjfizetés a vonatkozó elektronikus számla kibocsátásakor esedékes.

4.4. A GS1 Németország jogosult arra, hogy díjszabását módosítsa, például az infláció, valamint az esetlegesen emelkedő rendszerszolgáltatási és karbantartási költségek ellensúlyozására, vagy egyéb költség alapú indokok miatt. A GS1 Németország a német polgári törvénykönyv (BGB) 315. cikke értelmében az adott körülményekhez képest elvárható mértékben jogosult a díjszabást módosítani. A GS1 Németország az ilyen módosításokat köteles három hónappal korábban bejelenteni. Amennyiben ezek a módosítások a Szerződő fél által fizetendő díjak előző évhez képest több mint öt százalékos emelkedését eredményezik, a Szerződő fél a díjnövekedést követő hónap végéig jogosult a Megállapodást indokolt okból felmondani.

5. Időtartam és felmondás

5.1. A jelen Megállapodás a Szerződő fél, illetve a GS1 Németország fennállásáig hatályban marad. A felmondást a megjelölt szerződéses nyelven és írásban kell közölni.

5.2. A jelen Megállapodás abban az esetben is megszűnik, amennyiben a Szerződő fél lemond a LEI azonosítóval rendelkező státuszáról, vagy amennyiben a Szerződő fél LEI azonosítója visszavonásra kerül amiatt, hogy a Szerződő fél az újraérvényesítés során betartandó követelményeknek nem tett eleget.

5.3. A Megállapodás kéthetes felmondással is megszűnhet, amennyiben a GLEIF felmondja a GS1 Németországgal kötött keretmegállapodást. Ilyen esetben a GS1 Németország kártérítési kötelezettsége kizárt.

5.4. A fentiek nem befolyásolják a felek azon jogát, hogy indokolt okból felmondják a jelen Megállapodást.

6. Felelősség

6.1. A GS1 Németország felelőssége kizárt a Szerződő fél által a regisztrációs és hitelesítési folyamatról közölt információk vonatkozásában.

6.2. A GS1 Németország a regisztrációval, hitelesítéssel és a LEI azonosító kibocsátásával kapcsolatos szolgáltatásait a lehető legnagyobb gondossággal végzi. A GS1 Németország ugyanakkor nem szavatolja, hogy a közzétett és tárolt információk, illetve LEI-k mindenkor és korlátozás nélkül pontosak és naprakészek, valamint megfelelnek a mindenkori nemzetközi LEI ISO 17442 szabványnak, a Pénzügyi Stabilitási Testület (Financial Stability Board (FSB)) és a LEI Szabályozás-felügyeleti Bizottság (Regulatory Oversight Committee) (LEI ROC)) iránymutatásainak. A GS1 Németország továbbá nem vállal felelősséget a gépelési vagy helyesírási hibákért. A GS1 Németország ezzel együtt vállalja, hogy amennyiben ilyen jellegű hibát állapít meg, azt haladéktalanul elhárítja.

6.3. Amennyiben valamilyen vis major, vagy a GS1 Németország hatáskörén kívül eső és/vagy annak nem betudható, előre nem látható okokból kifolyólag a GS1 Németország weboldala és/vagy a LEI Adattár működése korlátozottá válik vagy leáll, a GS1 Németország mentesül a weboldal és/vagy az adattár működtetésének kötelezettsége alól ezen korlátozás vagy leállás időtartamára. A vis major események a következők: tűz, sztrájk, munkáskizárás, műszaki meghibásodás (mint például hálózati meghibásodás, hekkertámadás, stb.) és/vagy a GS1 Németország hatáskörén kívül eső és annak nem tulajdonítható egyéb körülmények. A vis major eseményekből és vis major eseményekhez hasonló körülményekből és eseményekből eredő károkra vonatkozó, GS1 Németországot terhelő kártérítés kizárt.

6.4. A felek kölcsönös felelősséggel tartoznak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén. Enyhe gondatlanság esetén a felek kizárólag az alábbiakért felelnek: (a) a Megállapodás teljesítéséhez elengedhetetlen lényeges szerződéses kötelezettség megszegése (pl. egy olyan feladat, amelynek a teljesítésére a másik fél indokoltan számít); vagy (b) az életet, testi épséget veszélyeztető és egészségkárosító ártalmak esetén.

6.5. Enyhe gondatlanság esetén az anyagi felelősség az ilyen helyzetben jellemzően előre látható kár mértékéig korlátozott.

6.6. Az adatvesztésért nem felel a fél, ha a kár abból ered, hogy a másik fél elmulasztott adatmentést végrehajtani, és ezáltal biztosítani az elveszett adatok vállalható ráfordítás mellett történő helyreállíthatóságát.

6.7. A Szerződő fél jogosult az egyéb Helyi Operációs Egységek (LOU) által kibocsátott LEI azonosítókhoz is hozzáférni a LEI adattárban, amennyiben a GS1 Németország ezeket a LEI azonosítókat nyilvános forrásokból szerezte be. A GS1 Németország köteles a lehető legnagyobb gondosság mellett feldolgozni az ilyen LEI azonosítókra vonatkozó információkat, illetve a hozzáférés megkönnyítése és a megjelenítés egyszerűsítése érdekében szükség esetén szerkeszti és átalakítja őket. A GS1 Németország ezen harmadik felekkel kapcsolatos LEI információk vonatkozásában azonban nem vizsgálhatja a szabvány aktuális követelményeinek és a vonatkozó iránymutatásoknak való megfelelőségét, illetve nem szavatolja ezen LEI információk helyességét, naprakészségét és teljességét sem. A GS1 Németország ezen harmadik felekre vonatkozó LEI információk tekintetében nem zárhatja ki azt sem, hogy az érintett jogi személy számára globális szinten, illetve adott esetben több LEI azonosítót adtak ki. Ezért a GS1 Németország ilyen adatokra vonatkozó felelőssége kizárt.

6.8. A fenti rendelkezések a felek képviselőire is vonatkoznak.

7. Adatok

7.1. A GS1 Németország korlátlan hozzáférést biztosít a Szerződő fél számára a regisztrációval és a hitelesítési folyamattal kapcsolatban biztosított valamennyi információhoz; bármely LEI azonosítóhoz, amelyet a Szerződő fél igényelt, és amely az alábbi szabályok mindenkori változatainak megfelelően került kiadásra a Szerződő fél számára: ISO 17442 LEI szabvány, a Pénzügyi Stabilitási Testület (Financial Stability Board (FSB)) és a LEI Szabályozás-felügyeleti Bizottság (Regulatory Oversight Committee) (LEI ROC)) iránymutatásai. Ez a hozzáférés magában foglalja az információk és a LEI azonosító harmadik felek számára való hozzáférhetővé tételét, csakúgy, mint a harmadik felek általi használatot, tárolást és feldolgozást.

7.2. A Szerződő fél hozzájárul, hogy adatait harmadik felek megismerjék, használják, tárolják és feldolgozzák.

8. Záró rendelkezések

8.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekre a német jogszabályok vonatkoznak, az ENSZ Vételi Egyezményének (CIGS) alkalmazása kizárt. 

8.2. A teljesítés és viták rendezésének helye a GS1 Németország tevékenysége szerinti hely, feltéve, hogy a partner üzleti tevékenységet végző, vagy közjogi jogi személy.

8.3. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen, az nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére. Ilyen esetben az érvénytelennek bizonyult rendelkezést a Felek kötelesek olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely hatékonysága és teljesíthetősége a jogilag megengedhető módon a legközelebb áll az eredeti rendelkezés gazdasági céljához. A fentiek a megállapodásban előforduló joghézagokra is vonatkoznak.

8.4. Az Általános Szerződési Feltételek (Allgemeine Geschäftsbedingungen) módosulhatnak, amennyiben a módosítást kötelező erejű jogszabály vagy a Helyi Operációs Egység (LOU) ellenőrzési szabályai előírják.

Tájékoztatás a magyar nyelvű fordításhoz: Az Általános Szerződési Feltételek magyar nyelvű fordítása tájékoztató jellegű, vitás esetben a szerződő GS1 Germany GmbH eredeti dokumentuma érvényes.

További információk

Fogalomtár