Ban ổn định tài chính FSB

FSB giám sát hệ thống tài chính toàn cầu và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến hệ thống đó.