MiFIR Regula par Eiropas finanšu instrumentu tirgiem

MiFID regulē MiFID II, t.i., Finanšu instrumentu tirgu direktīvas ieviešanu.

Šī papildu ES Regula MiFIR nosaka juridiskās personas identifikatora LEI piemērošanu 26. panta 6. punktā.

MiFIR Regulas 26. pants Pienākums ziņot par darījumiem (izvilkums)

1.   Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic darījumus ar finanšu instrumentiem, sniedz pilnīgu un precīzu sīkāku informāciju par šādiem darījumiem kompetentai iestādei iespējami ātrāk un ne vēlāk kā nākamās darbdienas beigās.

Kompetentās iestādes saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 85. pantu nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka arī kompetentā iestāde minētajiem finanšu instrumentiem likviditātes ziņā visatbilstīgākajā tirgū saņem minēto informāciju.

Kompetentās iestādes pēc pieprasījuma padara pieejamu EVTI jebkādā saskaņā ar šo pantu paziņoto informāciju. […]

1.   Ziņojumos it īpaši ietver informāciju par nopirkto un pārdoto finanšu instrumentu nosaukumu un skaitu, to daudzumu, izpildes dienu un laiku, darījumu cenām, norādi klientu identificēšanai kuru labā ieguldījumu brokeru sabiedrība ir veikusi šo darījumu, norādi to personu un dator algoritmu identificēšanai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kuri atbildīgi par ieguldījumu lēmuma pieņemšanu un darījuma veikšanu, norādi, kā identificēt piemērojamo atbrīvojumu, saskaņā ar kuru darījums ir noticis, veidu, kādā identificēt attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā arī norādi, kā noteikt jebkādu akciju un valsts parāda vērtspapīru īso pozīciju pārdošanu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 236/2012 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, saskaņā ar šīs regulas 12., 13. un 17. pantu. Ziņojumos par darījumiem, kas nav veikti tirdzniecības vietā, ietver norādi, ar kuru identificē darījumu veidus atbilstīgi pasākumiem, kas jāpieņem saskaņā ar 20. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 21. panta 5. punkta a) apakšpunktu. Attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem ziņojumos norāda to, vai darījums objektīvi izmērāmi samazina risku saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 57. pantu.  […]

6.   Ziņojumos ar norādēm klientu identificēšanai , kas jāveic saskaņā ar 3. un 4. pantu, ieguldījumu brokeru sabiedrības izmanto juridiskās personas identifikatoru, kas izveidots to klientu identificēšanai, kas ir juridiskas personas […]

 

ES MiFIR regulā minēto Juridiskas Personas Identifikatoru (LEI) attiecīgajai juridiskajai personai izsniedz akreditēta organizācija, kas pazīstama kā Vietējā izdevējiestāde - Local Operating Unit (LOU).

LEI saņemšana

3 vienkārši soļi līdz jūsu LEI - Juridiskās Personas Identifikatoram.

Reģistrēt LEI tūlīt